Page 972 - Biblia Català TBS
P. 972

Joel 2, 3
fetor, i pujarà el seu tuf. Perquè Déu acompleix coses grans.
21 No tinguis por, terra! Exulta de goig i alegra’t: perquè Jahveh acom- pleix coses grans.
22 No tingueu por, bèsties del camp! Perquè les pastures del desert rever- diran, perquè l’arbre portarà el seu fruit, la  guera i el cep donaran la seva força.
23 I vosaltres,  lls de Sió, exulteu de goig i alegreu-vos en Jahveh, el vostre Déu, perquè ell us ha donat la primera pluja en la seva justa me- sura, i farà davallar sobre vosaltres la pluja, la primera pluja i la darrera pluja com al principi.
24 I les eres s’ompliran de blat, i els teus cups sobreeixiran de most i d’oli. 25 I jo us compensaré els anys que devorà la llagosta, la llagosta jove, i el llagost i la saltarel·la, el meu gran exèrcit que vaig enviar contra vosal- tres.
26 I menjareu abundosament i res- tareu satisfets, i lloareu el Nom de Jahveh, el vostre Déu, que féu mera- velles amb vosaltres, i el meu poble no serà mai més avergonyit.
27 I sabreu que jo sóc enmig d’Israel, i que jo sóc Jahveh, el vostre Déu, i que no n’hi ha cap altre: i el meu poble no serà mai més avergonyit.
28 I s’esdevindrà, després d’això, que jo vessaré el meu Esperit sobre tota carn, i els vostres  lls i les vos- tres  lles profetitzaran, els vostres ancians tindran somnis, els vostres joves veuran visions.
29 I també en aquells dies vessaré el meu Esperit sobre els servents i sobre les serventes.
30 I faré aparèixer prodigis en els cels i en la terra, sang i foc i colum- nes de fum;
31 el sol es tornarà tenebra, i la lluna sang, abans que vingui el dia de Jahveh, gran i terrible.
2:23 Dt 11:14 2:28-32 Ft 2:16-21; Rm 10:11, 13 964
32 I s’esdevindrà que tot aquell que invoqui el Nom de Jahveh, serà sal- vat: perquè a la muntanya de Sió i a Jerusalem hi haurà l’alliberament, tal com Jahveh ha dit, i entre els restants, els qui Jahveh cridi.
3
Perquè heus aquí, en aquells dies
i en aquell temps, quan hauré fet tornar la captivitat de Judà i de Jerusalem,
2 llavors aplegaré totes les nacions, i les faré baixar a la vall de Josafat, i allà entraré en judici amb elles per causa del meu poble i de la meva he- retat, Israel, a qui elles van escampar entre les nacions, i van repartir la meva terra.
3 I llançaren la sort sobre el meu poble, i donaren el noi per una pros- tituta, i vengueren una noia per vi, i ells begueren.
4 I també, ¿què hi teniu a veure vosaltres amb mi, Tir i Sidó, i tots els territoris de Filistea? Us voleu rescabalar de mi? I si us rescabaleu de mi, ben aviat faré que retorni sobre el vostre cap la vostra retribu- ció.
5 Perquè vau prendre la meva plata i el meu or, i vau portar les meves coses bones i desitjables als vostres temples;
6 i vau vendre els  lls de Judà i els  lls de Jerusalem als  lls de Javan, per allunyar-los de les seves fronte- res.
7 Heus aquí, jo faré que s’alcin del lloc on els vau vendre, i faré tornar la vostra retribució sobre el vostre cap:
8 i vendré els vostres  lls i les vos- tres  lles a la mà dels  lls de Judà, i ells els vendran als sabeus, una nació llunyana: perquè Jahveh ha parlat.
9 Proclameu això entre les nacions, prepareu la guerra, desperteu els
3:1-5 Ft 2:17-21


   970   971   972   973   974