Page 974 - Biblia Català TBS
P. 974

1Les paraules d’Amós, que era un dels ovellers de Tecoa, que veié concernent Israel, en els dies
d’Ozies, rei de Judà, i en els dies de Jeroboam,  ll de Jehoaix, rei d’Israel, dos anys abans del terra- trèmol.
2 I digué: Jahveh rugirà des de Sió, i farà escoltar la seva veu des de Jerusalem. I les pastures dels pastors estaran de dol, i s’assecarà el cim del Carmel.
3 Així diu Jahveh: Per tres trans- gressions de Damasc, i per quatre, no li revocaré el càstig, perquè van trillar Galaad amb rascles de ferro.
4 Enviaré, doncs, un foc contra la casa d’Hazael que consumirà els palaus de Benadad.
5 I trencaré el forrellat de Damasc, i dallaré els habitants de Bicat-Aven, i el qui porti el ceptre de Beteden; i el poble d’Aram serà deportat a Quir. Ho diu Jahveh.
6 Així diu Jahveh: Per tres trans- gressions de Gaza, i per quatre, no li revocaré el càstig, perquè van de- portar tots els captius, per lliurar-los a Edom.
7 Enviaré, doncs, un foc contra la muralla de Gaza, que consumirà els seus palaus.
8 I dallaré els habitants d’Asdod, i el qui porta el ceptre a Ascaló, i giraré la meva mà contra Ecron, i el romanent dels  listeus serà destruït. Ho diu el Senyor, Jahveh.
1:1 2Re 14:23-15:7 1:3 Is 17:1-3 1:5 2Re 16:9 1:13 Jr 49:1-6 2:1 Is 15 i 16
9 Així diu Jahveh: Per tres trans- gressions de Tir, i per quatre, no li revocaré el càstig, perquè deportà tots els captius a Edom, sense recor- dar el pacte de germanor.
10 Enviaré, doncs, un foc contra la muralla de Tir que consumirà els seus palaus.
11 Així diu Jahveh: Per tres trans- gressions d’Edom, i per quatre, no li revocaré el càstig, perquè perseguí amb l’espasa el seu germà, i pervertí les seves compassions, i esquinçà perpètuament amb el seu furor, i mantingué per sempre la seva ira.
12 Enviaré, doncs, un foc contra Teman que consumirà els palaus de Bosrà.
13 Així diu Jahveh: Per tres trans- gressions dels  lls d’Ammon, i per quatre, no li revocaré el càstig, per- què van esventrar les dones emba- rassades de Galaad, per engrandir el seu territori.
14 Enviaré, doncs, un foc contra la muralla de Rabà que consumirà els seus palaus, entre els crits del dia de la batalla, entre el remolí d’un dia de rufagada.
15 I el seu rei anirà a la captivitat, ell i tots els seus prínceps. Ho diu Jahveh.
1:6 2Cr 28:18 1:9 Is 23 1:11 Is 34:5
966
Llibre del profeta Amós
2
Així diu Jahveh: Per tres trans-
gressions de Moab, i per quatre, no li revocaré el càstig, perquè cremà els ossos del rei d’Edom  ns a cal- cinar-los.


   972   973   974   975   976