Page 98 - Biblia Català TBS
P. 98

Èxode 23, 24
Jahveh, el teu Déu. No couràs un cabridet amb la llet de la seva mare.
20 Heus aquí, jo envio un Àngel davant teu per guardar-te en el camí i per portar-te al lloc que jo he pre- parat.
21 Guarda’t davant d’ell i escolta la seva veu, no et rebel·lis contra ell, perquè no perdonarà la vostra trans- gressió, perquè el meu Nom és en ell, 22 però si escoltes atentament la seva veu i fas tot el que et dic, llavors seré un enemic per als teus enemics i un adversari per als teus adversaris.
23 Perquè el meu Àngel anirà davant teu i et farà entrar a la terra dels amorreus i dels hittites i dels perizites i dels cananeus i dels hivi- tes i dels jebuseus, i jo els tallaré.
24 No adoraràs els déus d’ells i no els serviràs, i no faràs segons les obres d’ells, sinó que els destrui- ràs completament, i esmicolaràs els monuments d’ells.
25 I vosaltres servireu Jahveh, el vostre Déu, i ell beneirà el teu pa i la teva aigua; i trauré d’enmig teu la malaltia.
26 En la teva terra no hi haurà ningú que avorti ni que sigui estèril. Jo compliré el nombre dels teus dies. 27 Enviaré el meu terror al teu davant i confondré tots els pobles contra els que aniràs, i faré girar l’esquena de tots els teus enemics davant teu.
28 I enviaré la vespa davant teu, i expulsarà del teu davant l’hivita, el cananeu i l’hittita.
29 No els expulsaré del teu davant en un sol any, no sigui que la terra es torni erma i les bèsties del camp es multipliquin contra tu.
30 Els expulsaré del teu davant de mica en mica,  ns que tu siguis fruc- tífer i prenguis possessió del país.
31 I  xaré els teus límits des del Mar Roig  ns al mar dels  listeus, i des del
23:32, 33 2Co 6:14, 15 24:8 He 9:19-21 90
desert  ns al riu, perquè donaré els habitants de la terra a la vostra mà, i tu els expulsaràs del teu davant.
32 No faràs cap pacte amb ells ni amb llurs déus.
33 No habitaran en la teva terra, no sigui que et facin pecar contra mi, perquè si serveixes llurs déus, això cer- tament esdevindrà un parany per a tu.
24
Nadab i Abihú i setanta dels ancians d’Israel, i adorareu des de lluny.
2 I solament Moisès s’atansarà a Jahveh, però ells no s’atansaran, i el poble no pujarà amb ell.
3 I Moisès vingué i comunicà al poble totes les paraules de Jahveh i tots els judicis. I tot el poble respon- gué amb una sola veu, i digué: Totes les paraules que Jahveh ha dit, les farem.
4 I Moisès escriví totes les paraules de Jahveh. I es llevà de bon matí, i edi cà un altar al peu de la munta- nya, i dotze monuments per a les dotze tribus d’Israel.
5 I envià alguns joves dels  lls d’Israel, i oferiren holocaustos i sacri caren vedells com a sacri cis de pau per a Jahveh.
6 I Moisès va prendre la meitat de la sang i la posà en gibrells, i l’altra meitat de la sang la va aspergir sobre l’altar.
7 I va prendre el llibre del pacte i el va llegir a orelles del poble, i digueren: Tot el que Jahveh ha dit, ho farem i ho obeirem.
8 I Moisès va prendre la sang i la va aspergir sobre el poble, i digué: Heus aquí la sang del pacte que Jahveh ha fet amb vosaltres segons totes aques- tes paraules.
9 I Moisès pujà amb Aaron, Nadab i Abihú i setanta dels ancians d’Israel.
I Déu va dir a Moisès: Puja
vers Jahveh, tu i Aaron,


   96   97   98   99   100