Page 980 - Biblia Català TBS
P. 980

Amós 8, 9
si estigués de dol per un  ll únic, i la seva   serà com un dia d’amargor.
11 Heus aquí, vénen dies –a rmació del Senyor Jahveh–, en què enviaré famalaterra,nopasfamdepa,ni set d’aigua, sinó d’escoltar les parau- les de Jahveh.
12 Llavors aniran errants de mar a mar, i vagaran del nord  ns a l’est, cercant la paraula de Jahveh, però no la trobaran.
13 Aquell dia defalliran de set les verges boniques i els joves.
14 Els qui juren pel pecat de Samaria, i diuen: Per la vida del teu déu, Dan; i: Per la vida del teu camí, Beerxeba; i aquests cauran, i no es tornaran a alçar mai més.
9Vaig veure el Senyor dret sobre l’altar, i digué: Colpeix el capitell i sacseja les llindes, i esmicola’ls sobre el cap de tots ells; i jo mataré la seva posteritat amb l’espasa: no en podrà fugir ni un, i no se’n podrà escapar ni un.
2 Si cavessin  ns a l’infern, d’allà els prendrà la meva mà, i si pugessin  ns als cels, d’allà els faré baixar.
3 I si s’amaguessin al cim del Carmel, d’allà els cercaré i els pren- dré; i si s’amaguessin dels meus ulls al fons del mar, d’allà manaré la serp, i els mossegarà.
4 I si anessin a la captivitat, davant dels seus enemics, d’allà manaré l’espasa, i els matarà: i posaré els meus ulls sobre ells per a mal, i no pas per a bé.
5 I el Senyor, Jahveh dels exèrcits, és el qui toca la terra, i és fon, i tots els que l’habiten estaran de dol: i tota ella pujarà com el Nil, i baixarà com el Nil d’Egipte.
6 Ell és el qui ha construït els seus graons en els cels, i ha establert la seva volta sobre la terra; el qui crida
8:14 1Re 12:28-30 9:2 infern: en hebreu Xeol 9:15 Jr 32:41
les aigües del mar, i les vessa sobre la superfície de la terra: Jahveh és el seu Nom.
7 ¿No sou vosaltres per a mi, oh  lls d’Israel, com els  lls dels cuixites? –a rmació de Jahveh. ¿No vaig fer pujar Israel de la terra d’Egipte, i els  listeus de Caftor, i els arameus de Quir?
8 Heus aquí, els ulls del Senyor Jahveh són sobre el regne pecador, i jo l’exterminaré de sobre la superfí- cie de la terra, però no exterminaré completament la casa de Jacob –a r- mació de Jahveh.
9 Perquè, heus aquí, jo ho manaré, i faré que la casa d’Israel sigui sacse- jada entre totes les nacions, com es sacseja en un garbell, sense que en caigui ni un gra a terra.
972
Per l’espasa moriran tots els pe-
10
cadors del meu poble, que diuen: El mal no s’aproparà ni ens atraparà.
11 En aquell dia jo aixecaré el taber- nacle de David, que ha caigut, i re- pararé les seves esquerdes, i aixecaré les seves ruïnes, i el bastiré com en els dies d’antic,
12 a   que posseeixin el romanent d’Edom, i totes les nacions sobre les quals és invocat el meu Nom, diu Jahveh que fa això.
13 Heus aquí, vénen dies –a rmació de Jahveh– en què el llaurador s’atansarà al segador, i el qui trepitja els raïms al qui escampa la llavor; i les muntanyes abocaran suc de raïm, i tots els turons regalimaran. 14 I faré tornar de la captivitat el meu poble Israel, i reconstruiran les ciutats desolades, i les habitaran; i plantaran vinyes, i beuran el seu vi; i conrearan hortes, i en menjaran el fruit.
15 I els plantaré al seu terreny, i mai més no seran arrencats del seu propi terreny, que jo els vaig donar. Ho diu Jahveh, el teu Déu.
9:2 Ps 139:8-10 9:11-12 Jr 12:15; Ft 15:16-17


   978   979   980   981   982