Page 982 - Biblia Català TBS
P. 982

Abdies
17 Però a la muntanya de Sió hi haurà alliberament, i serà santa; i els de la casa de Jacob posseiran llurs possessions.
18 I la casa de Jacob serà un foc, i la casa de Josep, una  ama, i la casa d’Esaú, rostoll, i els cremaran i els consumiran; i no restarà cap romanent de la casa d’Esaú, perquè Jahveh ha parlat.
19 I els del Nègueb posseiran la muntanya d’Esaú, i els de la Xefelà,
el país dels  listeus; i posseiran els camps d’Efraïm, i els camps de Samaria; i Benjamí posseirà Galaad. 20 I els exiliats d’aquest exèrcit dels  lls d’Israel posseiran el territori dels cananeus  ns a Sarepta, i els exiliats de Jerusalem que són a Sefarad pos- seiran les ciutats del Nègueb.
21 I pujaran els alliberadors a la muntanya de Sió, per jutjar la mun- tanya d’Esaú: i el regne serà de Jahveh.
974


   980   981   982   983   984