Page 986 - Biblia Català TBS
P. 986

1La paraula de Jahveh que fou re- velada a Miquees de Morèixet, en els dies de Jotam, Acaz i Ezequies,
reis de Judà; allò que veié sobre Samaria i Jerusalem.
2 Escolteu pobles, tots ells! Para atenció terra i la plenitud d’ella! Que el Senyor Jahveh testi qui contra vosaltres, el Senyor, des del seu sant temple.
3 Perquè, heus aquí, Jahveh surt del seu lloc, i baixarà, i trepitjarà damunt dels llocs alts de la terra.
4 I les muntanyes es fondran sota ell, i les valls s’esberlaran com la cera davant del foc, com les aigües s’aboquen pel vessant.
5 Tot això vindrà per causa de la transgressió de Jacob, i pels pecats de la casa d’Israel. Quina és la trans- gressió de Jacob? No és Samaria? I quins són els llocs alts de Judà? No són Jerusalem?
6 Faré, doncs, de Samaria un munt de runes al camp, bancals per plan- tar vinyes; i escamparé les seves pedres per la vall, i descobriré els seus fonaments.
7 I totes les seves escultures seran esmicolades, i totes les seves pagues de prostitució seran cremades al foc, i faré una desolació de tots els seus ídols: perquè ella els reuní com a paga de prostituta, i tornaran a ser una paga de prostituta.
8 Per això em lamentaré i udolaré, aniré descalç i despullat: gemegaré com els gossos salvatges, i faré dol com les  lles de l’estruç.
1:1 2Cr 27 a 32; Jr 26:18 978
9 Perquè les seves ferides són incu- rables, perquè ha penetrat  ns a Judà, ha arribat  ns al portal del meu poble, a Jerusalem.
10 No ho digueu a Gat, no ploreu gaire; rebolca’t a la pols de Betleafrà. 11 Passa endavant, habitant de Xa r, en nuesa vergonyosa. L’habitant de Saanan no va sortir; el gemec de Betaéssel us prendrà el seu ajut.
12 Perquè l’habitant de Marot tre- molà pel bé, perquè el mal davallà de part de Jahveh  ns al portal de Jerusalem.
13 Lliga els corsers al carro, habitant de Laquix; ella fou el principi del pecat per a la  lla de Sió, perquè en tu s’han trobat les transgressions d’Israel.
14 Per això, tu donaràs com a dot Morèixet-Gat; les cases d’Aczib esde- vindran un engany per als reis d’Is- rael.
15 Encara et portaré l’hereu, habi- tant de Mareixà; la glòria d’Israel vindrà  ns a Adul·lam.
16 Rapa’t i afaita’t pels teus  lls pre- ciosos, eixampla la teva calba com una àguila, perquè han estat exiliats lluny de tu.
Llibre del profeta Miquees
2
executen el mal sobre llurs llits!
Ai dels qui planegen la maldat, i
Ho fan a la llum del matí, perquè tenen el poder en llur mà.
2 I cobegen camps, i els prenen amb violència; i cobegen cases, i les prenen; i oprimeixen l’home honrat i casa seva, l’home i la seva propietat.


   984   985   986   987   988