Page 988 - Biblia Català TBS
P. 988

Miquees 3, 4, 5
11 Els seus caps els judiquen per un suborn, i els seus sacerdots ensenyen pel guany, i els seus profetes ende- vinen per diners, i encara es recolzen en Jahveh, dient: ¿No és Jahveh enmig nostre? El mal no vindrà pas sobre nosaltres.
12 Per això, per causa vostra, Sió serà llaurat com un camp, i Jerusalem esdevindrà un munt de runes, i la muntanya de la casa serà com els llocs alts del bosc.
4I s’esdevindrà, als darrers dies, que la muntanya de la casa de Jahveh serà establerta com a cap de les muntanyes, i s’alçarà per damunt dels turons, i els pobles a uiran a ella.
2 I vindran moltes nacions, i diran: Veniu, i pugem a la muntanya de Jahveh, i a la casa del Déu de Jacob: i ell ens adreçarà pels seus camins, i nosaltres caminarem en els seus senders; perquè de Sió sortirà la llei, i de Jerusalem, la paraula de Jahveh. 3 I judicarà entre molts pobles, i corregirà nacions poderoses de molt lluny; i batran les seves espases en relles, i les seves javelines en falçs; cap nació no alçarà l’espasa contra cap altra nació, i no aprendran més la guerra.
4 I s’asseuran, cadascú sota el seu cep, i sota la seva  guera. I ningú no els farà por, perquè la boca de Jahveh dels exèrcits ha parlat.
5 Perquè tots els pobles caminen cadascú en el nom del seu déu, però nosaltres caminarem en el Nom de Jahveh, el nostre Déu, per sempre i eternament.
6 En aquell dia –a rmació de Jahveh–, aplegaré l’ovella que anava coixa i recolliré la que fou dispersada, i aquella que jo vaig a igir;
7 i d’aquella que coixejava en faré un romanent, i de la que fou depor-
tada lluny en faré una nació podero- sa. I Jahveh regnarà sobre elles en la muntanya de Sió, des d’ara i  ns a l’eternitat.
8 I tu, torre del ramat, turó de la  lla de Sió, a tu arribarà: i vindrà la teva sobirania del principi, el regnat de la  lla de Jerusalem.
9 Ara, per què crides tant? No tens un rei? ¿S’ha mort el teu conseller, que t’agafen dolors com de partera? 10 Plany-te i gemega,  lla de Sió, com una partera, perquè ara sortiràs de la ciutat i habitaràs al camp, i aniràs  ns a Babilònia; allà seràs alliberada, allà Jahveh et redimirà de la mà dels teus enemics.
11 Ara, doncs, s’han aplegat moltes nacions contra tu, que diuen: Que sigui profanada, i que els nostres ulls contemplin Sió.
12 Però ells no coneixen els pensa- ments de Jahveh, i no entenen el seu designi: perquè ell els amuntegarà com garbes a l’era.
13 Alça’t i trilla,  lla de Sió, perquè faré de ferro el teu corn, i faré de bronze les teves peülles, i esmicolaràs molts pobles. I jo consagraré a Jahveh llur guany, i llur poder al Senyor de tota la terra!
3:12 Jr 26:18 4:1-3 Is 2:2-4 4:4 Za 3:10 4:13 Is 41:15-16; 5:2 Mt 2:6; Jn 7:42; Pr 8:22; Jn 1:1
980
5
setge contra nosaltres. Amb una vara copejaran el jutge d’Israel a la galta.
2 I tu, Betlem Efrata, petita per ésser entre els principals de Judà, de tu sortiràperamielquihadeserel dirigent d’Israel: i les seves sortides són des del principi, des dels dies de l’antiguitat.
3 Per això els lliurarà  ns al temps que infanti la que ha d’infantar: i el romanent dels seus germans tornarà amb els  lls d’Israel.
Ara, reuneix les teves tropes,
 lla de les tropes: ell ha posat


   986   987   988   989   990