Page 989 - Biblia Català TBS
P. 989

4 I ell estarà ferm i pasturarà amb la força de Jahveh, amb la majestat del Nom de Jahveh, el seu Déu. I habitaran segurs, perquè ara ell serà gran  ns als con ns de la terra.
5 I aquest home serà la pau. Quan Assíria vingui a la nostra terra, i quan trepitgi els nostres palaus, nosaltres aixecarem contra ell set pastors, i vuit prínceps d’entre els homes,
6 que devastaran la terra d’Assíria amb l’espasa, i la terra de Nimrod a les seves entrades; i ens alliberarà d’Assíria quan vingui a la nostra terra, i quan trepitgi les nostres fron- teres.
7 I el romanent de Jacob serà enmig de molts pobles, com la rosa- da de Jahveh, com els ruixats sobre l’herba, que no té posada l’esperan- ça en l’home, i no con a en els  lls d’Adam.
8 I el romanent de Jacob serà entre els gentils, enmig de molts pobles, com un lleó entre les bèsties del bosc, com un lleó jove entre els ramats d’ovelles, que passa, trepitja i esquinça, i ningú no se’n deslliura.
9 La teva mà s’alçarà sobre els teus adversaris, i tots els teus enemics seran exterminats.
10 I s’esdevindrà en aquell dia –a rmació de Jahveh–, que supri- miré els teus cavalls d’enmig teu, i destruiré els teus carros.
11 I suprimiré les ciutats de la teva terra, i enderrocaré totes les teves fortaleses.
12 I suprimiré de la teva mà els sortilegis, i ja no tindràs practicants d’espiritisme.
13 I suprimiré les teves escultures i els teus monuments d’enmig teu, i no et prosternaràs mai més a l’obra de les teves mans.
14 I arrencaré els teus arbres sagrats d’enmig teu, i destruiré les teves ciutats.
Miquees 5, 6
15 I prendré venjança amb ira i amb furor de les nacions que no han vol- gut escoltar.
5:6Gn10:8-11 6:2Os4:1 6:4Ex1a15 6:5Nm22a24 6:7Is1:11
6
nyes, i fes que els turons escoltin la teva veu.
2 Escolteu, muntanyes, el plet de Jahveh; i vosaltres, fonaments esta- bles de la terra: perquè Jahveh té un plet contra el seu poble, i argumen- tarà contra Israel.
3 Poble meu, ¿què t’he fet, o en què t’he ofès? Testi ca contra mi.
4 Perquè et vaig fer pujar de la terra d’Egipte, i et vaig redimir de la casa dels servents, i vaig enviar davant teu Moisès, Aaron i Maria.
5 Poble meu, recorda’t ara d’allò que aconsellà Balac, rei de Moab, i d’allò que li va respondre Balaam,  ll de Beor, des de Xitim  ns a Guilgal, a   que reconeguis la justí- cia de Jahveh.
6 ¿Amb què em presentaré a Jahveh, i m’inclinaré davant del Déu altíssim? ¿Vindré davant d’ell amb holocaustos, amb vedells d’un any?
7 ¿Es complaurà Jahveh amb milers de moltons, o amb miríades de tor- rents d’oli? Donaré el meu primogè- nit per la meva transgressió, el fruit de les meves entranyes pel pecat de la meva ànima?
8 Ell t’ha fet saber, oh home, allò que és bo, i allò que Jahveh requereix de tu: que practiquis la justícia i estimis la misericòrdia, i que caminis humilment amb el teu Déu.
9 La veu de Jahveh fa una crida a la ciutat, i el qui tingui sòlida saviesa considerarà el teu Nom. Escolteu la vara, i el qui l’ha establert.
10 ¿Hi ha encara a la casa del malvat tresors de maldat, i el detestable efà escàs?
Escolteu, ara, el que Jahveh diu:
Alça’t, pledeja amb les munta-
981


   987   988   989   990   991