Page 990 - Biblia Català TBS
P. 990

Miquees 6, 7
11 ¿Puc exculpar les balances frau- dulentes, i la bossa amb peses falsi - cades?
12 Quan els seus rics s’han omplert de violència, i els seus habitants par- len falsedat, i en la seva boca hi ha una llengua enganyadora.
13 Per això jo també t’he afeblit colpint-te, desolant-te per causa dels teus pecats.
14 Tu menjaràs, però no t’atiparàs. I el teu trasbals serà enmig teu, i tu voldràs guardar els teus béns, però no els podràs salvar, i allò que salvaràs, jo ho lliuraré a l’espasa.
15 Tu sembraràs, però no colliràs; tu premsaràs l’oliva, però no t’ungiràs amb oli; i faràs el most, però no beuràs vi.
16 I s’observen els estatuts d’Omrí, i totes les pràctiques de la casa d’Acab. I vosaltres heu caminat en llurs consells: a   que jo et lliurés a la desolació, i els habitants d’ella, al ridícul. I portareu el deshonor del meu poble.
7Ai de mi, que he esdevingut com les collites de la fruita d’estiu, com els gotims de la verema, quan no
resta cap raïm per menjar: la meva ànima desitja els primers fruits.
2 L’home misericordiós ha desapa- regut de la terra, i no hi ha ningú recte entre els homes: tots aguaiten per vessar sang, cadascú caça el seu germà amb una xarxa.
3 Les seves dues mans són hàbils per fer el mal: el príncep demanda, i el jutge jutja per un suborn, i l’home important, ell parla de la cobejança de la seva ànima, i ells ho ordeixen.
4 El millor d’ells és com una punxa; el més recte, com una bardissa espi- nosa. El dia dels teus sentinelles, del teu càstig, arriba: ara és l’hora de llur confusió.
5 No cregueu el company, no con-  eu en el guia. Guarda les portes de
la teva boca d’aquella que jeu al teu si.
6 Perquè el  ll deshonra el pare, la  lla s’aixeca contra la seva mare, la nora contra la seva sogra: i els enemics de l’home seran els de casa seva.
7 Però jo, posaré la mirada en Jahveh, esperaré en el Déu de la meva salvació: el meu Déu m’escoltarà.
8 No t’alegris de mi, enemiga meva: perquè encara que caigui, m’aixecaré; encara que habiti en la tenebra, Jahveh serà la meva llum.
9 Suportaré la fúria de Jahveh, per- què he pecat contra ell,  ns que judiqui la meva causa, i em faci justícia: ell em traurà a la llum, i jo contemplaré la seva rectitud.
10 I la meva enemiga ho veurà, i es cobrirà de vergonya, aquella que em deia: On és Jahveh, el teu Déu? Els meus ulls la contemplaran, ara serà trepitjada, com el fang dels carrers.
11 El dia que es reconstrueixin les teves muralles, aquell dia serà allu- nyat l’estatut.
12 Aquell dia ell vindrà  ns a tu des d’Assíria, i des de les ciutats assetja- des, i des de Egipte  ns al riu, i de mar a mar, i de muntanya a munta- nya.
13 I la terra esdevindrà erma, a causa dels seus habitants, a causa del fruit de llurs obres.
14 Pastura el teu poble amb la teva vara, el ramat del teu heretatge, que habita solitari al bosc, enmig del Carmel: que ells pasturin a Basan i a Galaad, com els dies d’abans.
15 Com en els dies de la teva sortida de la terra d’Egipte, jo li mostraré meravelles.
16 Les nacions ho veuran, i s’aver- gonyiran de tota llur potència: es posaran la mà a la boca, ensordiran llurs orelles.
6:16 1Re 16:25-30 7:2 Ps 12:1; Is 57:1 7:6 Mt 10:35-36 982


   988   989   990   991   992