Page 999 - Biblia Català TBS
P. 999

amb el foc de la seva gelosia, perquè farà un extermini ràpid de tots els habitants de la terra.
2Reuniu-vos, i aplegueu-vos, gent no desitjada,
2 abans que es compleixi el decret, abans que el dia passi com el boll, abans que vingui sobre vosaltres la ira encesa de Jahveh, abans que vingui sobre vosaltres el dia de la ira de Jahveh.
Sofonies 1, 2, 3
els saquejarà, i la resta de la meva nació els posseirà.
10 Això els vindrà pel seu orgull, perquè han insultat, i s’han magni-  cat contra el poble de Jahveh dels exèrcits.
11 Jahveh serà terrible contra ells, perquè afeblirà tots els déus de la terra, i tots vindran a prostrar-se da- vant d’ell, cadascú des del seu lloc, totes les illes dels gentils.
3 Cerqueu Jahveh, tots vosaltres, 12 També vosaltres, cuixites, mori-
els humils de la terra, els qui heu executat el seu judici; cerqueu la justícia, cerqueu la humilitat; potser estareu amagats el dia de l’enuig de Jahveh.
4 Perquè Gaza serà abandonada, i Ascaló, desolada; Asdod serà expul- sada en ple migdia, i Ecron serà desarrelada.
5 Ai dels qui habiten a la regió de vora el mar, la nació dels quereteus. La paraula de Jahveh és contra vos- altres, Canaan, terra dels  listeus, i jo et destruiré  ns que no hi resti cap habitant.
6 I la regió de vora del mar esdevin- drà terra de pasturatges, bordes per als pastors i pletes per al ramat.
7 I aquella regió serà per al ro- manent de la casa de Judà. Allí pasturaran, al vespre s’ajauran a les cases d’Ascaló; perquè Jahveh, llur Déu, els visitarà, i els farà tornar llur captivitat.
8 He escoltat l’ultratge de Moab, i els escarnis dels  lls d’Ammon, amb els quals han insultat el meu poble, i s’han magni cat contra llur territori. 9 Per això, com jo visc –a rma- ció de Jahveh dels exèrcits, el Déu d’Israel–, que Moab serà com Sodoma, i els  lls d’Ammon, com Gomorra: un domini d’ortigues i mines de sal, i una desolació per sempre. El romanent del meu poble
2:5-7 Is 14:29-31 2:8-11 Is 15 i 16; Jr 48 i 49
reu per la meva espasa.
13 I estendrà la seva mà contra el nord, i destruirà Assíria, i farà de Nínive una desolació, un lloc àrid com un desert.
14 I els ramats jauran enmig d’ella, tots els animals de les nacions, també el pelicà i l’eriçó passaran la nit entre els seus capitells, llur veu cantarà a les  nestres; la deso- lació es veurà als llindars, perquè l’empostissat de cedre restarà al descobert.
15 Aquesta és la ciutat exultant que habitava con adament, que deia en el seu cor: Jo, només jo! Ah! Com s’ha tornat una desolació, una pleta per als animals. Tothom que passi vora d’ella, xiularà, sacsejarà la mà.
3
2 No ha escoltat la veu, no ha accep- tat la correcció, no ha con at en Jahveh, no s’ha atansat al seu Déu.
3 Els seus caps, enmig d’ella, són lleons que rugeixen; els seus jutges són llops del vespre, que no deixen cap os per al matí.
4 Els seus profetes són ociosos, homes traïdors; els seus sacerdots han profanat el santuari, han violat la llei.
5 Jahveh és just enmig d’ella, ell no fa cap injustícia: matí rere matí
Ai de la immunda i profana, la
ciutat opressora!
2:12 Is 18:1 2:13-15 Is 10:5
991


   997   998   999   1000   1001