Page 9 - Biblia Català TBS
P. 9

1En el principi Déu creà els cels i la terra.
2 I la terra era sense forma i buida,
i la tenebra era sobre la superfície de l’abisme. I l’Esperit de Déu es movia sobre la superfície de les aigües.
3 I Déu digué: Que hi hagi llum: i hi hagué llum.
4 I Déu veié que la llum era bona: i Déu separà la llum de la tenebra.
5 I Déu anomenà la llum Dia, i anomenà la tenebra Nit. I hi hagué un vespre, i hi hagué un matí: dia u.
6 I Déu digué: Que hi hagi una expansió entremig de les aigües, i que separi les aigües de les aigües.
7 I Déu va fer l’expansió, i separà les aigües que eren sota l’expansió de les aigües que eren sobre l’expansió: i fou així.
8 I Déu anomenà l’expansió Cels. I hi hagué un vespre, i hi hagué un matí: dia segon.
9 I Déu digué: Que s’apleguin les aigües de sota els cels en un sol lloc, i que aparegui la part eixuta: i fou així.
10 I Déu anomenà la part eixuta Terra, i l’aplec de les aigües l’anomenà Mars. I Déu veié que era bo.
11 I Déu digué: Que la terra produei- xi la vegetació: la planta que faci llavor i l’arbre fruiter que faci fruit segons la seva mena, que dugui la seva llavor en ell sobre la terra: i fou així.
12 I la terra produí la vegetació: la planta que fa llavor segons la seva mena, i l’arbre que fa fruit, que duu la seva llavor en ell, segons la seva mena. I Déu veié que era bo.
13 I hi hagué un vespre, i hi hagué un matí: dia tercer.
14 I Déu digué: Que hi hagi llume- ners en l’expansió dels cels per sepa- rar el dia de la nit, i que siguin per senyals, i per estacions, i per dies, i anys;
15 i que siguin per llumeners en l’expansió dels cels per il·luminar sobre la terra: i fou així.
16 I Déu va fer els dos grans llume- ners, el llumener gran per governar el dia, i el llumener petit per gover- nar la nit, i els estels.
17 I Déu els posà en l’expansió dels cels per il·luminar sobre la terra,
18 i per governar el dia i la nit, i per separar la llum de la tenebra. I Déu veié que era bo.
19 I hi hagué un vespre, i hi hagué un matí: dia quart.
20 I Déu digué: Que les aigües pro- dueixin abundància de bellugadissos éssers vivents, i animals alats que volin sobre la terra, sobre la superfí- cie de l’expansió dels cels.
21 I Déu creà els grans animals aquàtics i tot ésser vivent que es belluga, amb què les aigües proli- feraren abundosament segons llurs menes, i tot ocell alat segons la seva mena. I Déu veié que era bo.
22 I Déu els beneí, dient: Sigueu fructífers i multipliqueu-vos, i
Primer llibre de Moisès Gènesi
1:1 Jn 1:1-3; Rm 1:20; Col 1:16-17 1:3 2Co 4:6
1:9 2Pe 3:5
9


   7   8   9   10   11