Page 1016 - Biblia Català TBS
P. 1016

Malaquies 3, 4
mantenir dret quan aparegui? Perquè ell és com el foc del re nador, i com el sabó del bugader.
3 S’asseurà com un re nador i puri-  cador de plata, i puri carà els  lls de Leví i els a narà com l’or i la plata: llavors portaran a Jahveh una ofrena amb justícia.
4 I l’ofrena de Judà i de Jerusalem serà agradable a Jahveh, com en els dies antics, i com en els temps d’abans.
5 Jo m’aproparé a jutjar-vos, i seré un testimoni prompte contra els fe- tillers, i contra els adúlters, i contra els qui juren en fals, i contra els qui defrauden el sou del jornaler, que oprimeixen la viuda i l’orfe, i contra els qui fan injustícia al foraster, i que no tenen temor de mi, diu Jahveh dels exèrcits.
6 Perquè jo sóc Jahveh, no canvio: per això vosaltres,  lls de Jacob, no heu estat consumits.
7 Des dels dies dels vostres pares us heu apartat dels meus estatuts, i no els heu guardat. Torneu a mi, i jo tornaré a vosaltres, diu Jahveh dels exèrcits. Però vosaltres dieu: En què hem de tornar?
8 ¿Robarà l’home a Déu? Doncs, vosaltres m’heu robat a mi. I vosal- tres dieu: En què et robem? En els delmes i en les ofrenes.
9 Heu estat maleïts amb una male- dicció: perquè vosaltres, tota la nació, m’heu estat robant.
10 Porteu sencer el delme al tre- sor, perquè hi hagi aliment a casa meva. Poseu-me a prova ara en això, diu Jahveh dels exèrcits, si jo no us obriré les  nestres dels cels i abocaré una benedicció sense mesura.
11 Llavors, a causa de vosaltres, jo reprendré el devorador, i ell no us destruirà el fruit del terreny, i no se us tornarà estèril la vinya en el camp, diu Jahveh dels exèrcits.
12 I totes les nacions us anomena- ran feliços, perquè sereu una terra deliciosa, diu Jahveh dels exèrcits.
13 Les vostres paraules han estat agressives contra mi, diu Jahveh. I vosaltres dieu: Què hem dit contra tu?
14 Heu dit: No val la pena de servir Déu. I: ¿Quin guany en traiem de guardar el seu precepte, i d’anar en- dolats davant Jahveh dels exèrcits? 15 I ara nosaltres declarem benau- rats els arrogants; també són fets prosperar els qui practiquen la mal- dat; també posen Déu a prova, i se n’escapen.
16 Llavors els qui temien Jahveh parlaren els uns amb els altres, i Jahveh hi parà atenció, i ho escoltà, i fou escrit un llibre de memòria davant d’ell a favor dels qui temen Jahveh i estimen el seu Nom.
17 I ells seran per a mi, diu Jahveh dels exèrcits, en aquell dia que jo preparo, el meu tresor especial: i tin- dré compassió d’ells, com un home té compassió del seu  ll, que el ser- veix.
18 Llavors tornareu, i veureu la diferència entre el just i l’impiu, entre el qui serveix Déu i el qui no el serveix.
3:6 Lm 3:22; Jm 1:17 3:8 Ne 13:10 3:10 Lv 27:30 1008
4:1 Mt 3:12 4:2 Is 60:1, 2, 19
4
s’esdevindrà que tots els arrogants, i tot el qui practica la maldat, seran rostoll, i aquell dia que està arri- bant els cremarà, diu Jahveh dels exèrcits, de manera que d’ells no en restarà ni arrel ni branca.
2 Però per a vosaltres, els qui temeu el meu Nom, brillarà el Sol de la jus- tícia, que portarà la salut en les seves ales: i vosaltres sortireu i saltareu com els vedells de l’estable.
3 I trepitjareu els impius, perquè seran cendra sota les plantes dels
Perquè, heus aquí, arriba aquell
dia, abrusador com un forn: i


   1014   1015   1016   1017   1018