Page 1330 - Biblia Català TBS
P. 1330

Apocalipsi 6, 7
testat sobre la quarta part de la terra per matar amb espasa, i amb fam, i amb mort, i per mitjà de les feres de la terra.
9 I quan obrí el cinquè segell, vaig veure sota de l’altar les ànimes dels qui havien estat assassinats per causa de la paraula de Déu i per causa del testimoni que tenien.
10 I cridaven amb veu forta, dient: Fins quan, Sobirà, sant i veritable, no jutges i venges la nostra sang dels habitants de la terra?
11 I li fou donat a cadascú un vestit blanc, i se’ls digué que reposessin encara una mica de temps,  ns que es completés el nombre dels seus companys de servei i dels seus ger- mans, que han de ser morts també com ells.
12 I vaig veure quan obrí el sisè segell i, heus aquí, hi hagué un gran terratrèmol. I el sol es tornà negre com un sac de pèl, i la lluna es tornà com sang,
13 i els estels del cel van caure a la terra, com una  guera que sacsejada per una forta ventada deixa caure les seves  gues rebordonides.
14 I el cel es va separar com un llibre que s’enrotlla, i totes les muntanyes i les illes es van moure del seu lloc.
15 I els reis de la terra i els magnats i els rics, i els tribuns i els poderosos, i tots els servents i tots els lliures, s’amagaren dins les coves i dins les roques de les muntanyes,
16 i deien a les muntanyes i a les roques: Caieu damunt de nosaltres, i amagueu-nos del rostre d’Aquell que seu sobre el tron, i de la ira de l’Anyell. 17 Perquè ha arribat el gran dia de la seva ira i, ¿qui es podrà sostenir?
7I després d’aquestes coses vaig veure quatre àngels que estaven drets en els quatre cantons de la
terra, i retenien els quatre vents de la terra, a   que el vent no bufés ni sobre la terra, ni sobre el mar, ni sobre cap arbre.
2 I vaig veure un altre àngel que pujava del sol naixent, que tenia el segell del Déu vivent. I cridà amb veu forta els quatre àngels, als quals els havia estat donat de fer mal a la terra i al mar,
3 dient: No feu mal a la terra ni al mar ni als arbres,  ns que segellem els servents del nostre Déu en els seus fronts.
4 I vaig escoltar el nombre dels segellats: cent quaranta-quatre mil segellats de totes les tribus dels  lls d’Israel.
5 De la tribu de Judà, dotze mil se- gellats. De la tribu de Rubèn, dotze mil segellats. De la tribu de Gad, dotze mil segellats.
6 De la tribu d’Aser, dotze mil sege- llats. De la tribu de Neftalí, dotze mil segellats. De la tribu de Manassès, dotze mil segellats.
7 De la tribu de Simeó, dotze mil segellats. De la tribu de Leví, dotze mil segellats. De la tribu d’Issacar, dotze mil segellats.
8 De la tribu de Zabuló, dotze mil segellats. De la tribu de Josep, dotze mil segellats. De la tribu de Benjamí, dotze mil segellats.
9 Després d’aquestes coses vaig veure i, heus aquí, una gran mul- titud que ningú no podia comptar, de tota nació i de totes les tribus i pobles i llengües, que estaven drets davant del tron i davant l’Anyell, vestits amb vestidures blanques, amb palmes a les mans.
10 I cridaven amb veu forta, dient: La salvació pertany al nostre Déu, que seu sobre el tron, i a l’Anyell.
11 I tots els àngels eren drets al voltant del tron i dels ancians i dels quatre éssers vivents, i es prostraren
6:12-14 Ap 11:13; 16:18; Is 13:10 6:14 Is 34:4; Ap 16:20 6:15, 16 Is 2:19; Os 10:8; Lc 23:30 6:17 Jl 2:1; Ml 4:1, 5 7:3 Ez 9:4
1322


   1328   1329   1330   1331   1332