Page 36 - Biblia Català TBS
P. 36

Gènesi 25, 26
34 I Jacob donà a Esaú pa i guisat de llenties. I menjà i begué, i s’aixecà i se n’anà. I Esaú menyspreà el dret de primogenitura.
26I hi hagué una fam en aque- lla terra, a més de la prime- ra fam que hi havia hagut en els dies d’Abraham, i Isaac se n’anà a Abimèlec, rei dels  listeus, a Guerar. 2 I Jahveh se li va aparèixer, i digué: No baixis a Egipte, habita a la
terra que et diré;
3 sojorna en aquesta terra, i jo seré ambtuietbeneiré.Perquèatuia la teva llavor donaré totes aquestes terres, i compliré el jurament que vaig jurar a Abraham, el teu pare.
4 I multiplicaré la teva llavor com els estels dels cels, i donaré a la teva llavor totes aquestes terres, i en la teva llavor seran beneïdes totes les nacions de la terra.
5 Perquè Abraham va obeir la meva veu i va guardar el meu precepte, els meus manaments, els meus estatuts i les meves lleis.
6 I Isaac s’establí a Guerar.
7 I els homes d’aquell lloc li pregun-
taren sobre la seva muller, i va dir: És la meva germana —perquè tenia por de dir: És la meva dona—, no sigui que els homes d’aquest lloc em matin per causa de Rebeca, perquè és bonica de veure.
8 I s’esdevingué que, quan ja feia dies que era allà, Abimèlec, rei dels  listeus, mirà per la  nestra i, heus aquí, va veure que Isaac jugava amb la seva muller Rebeca.
9 I Abimèlec cridà Isaac, i digué: Heus aquí, certament ella és la teva dona! ¿Com és que has dit: És la meva germana? I Isaac li digué: Perquè em deia: No sigui que em matin per causa d’ella.
10 I Abimèlec digué: Què és això que ens has fet? Per poc algú del poble s’ajeu amb la teva muller, i
ens hauries carregat una culpa al damunt.
11 I Abimèlec va manar a tot el poble, dient: Qui toqui aquest home o la seva muller certament morirà.
26:4 Ft 3:25 26:20 vol dir: Baralla 26:21 vol dir: Enemistat 26:22 vol dir: Llocs amples 36
I Isaac sembrà en aquella terra, i
12
aquell any obtingué el cent per u, i Jahveh el beneí.
13 I l’home es va engrandir, i s’anà enriquint més i més,  ns a esdevenir molt gran.
14 I tenia ramats de bestiar menut i gros i molts servents. I els  listeus l’envejaven.
15 I els  listeus cegaren i ompliren amb terra tots els pous que havien cavat els servents del seu pare, en els dies del seu pare Abraham.
16 I Abimèlec digué a Isaac: Vés-te’n lluny de nosaltres, perquè t’has fet molt més poderós que nosaltres.
17 I Isaac se’n va anar d’allà, i acampà a la vall de Guerar i s’hi va establir.
18 I Isaac tornà a cavar els pous d’aigua que havien cavat en els dies del seu pare Abraham, perquè els  listeus els havien cegat després de la mort d’Abraham, i els anomenà amb els mateixos noms que els havia anomenat el seu pare.
19 I els servents d’Isaac cavaren a la vall, i hi trobaren un pou d’aigua viva. 20 I els pastors de Guerar discuti- ren amb els pastors d’Isaac, dient: L’aigua és nostra! I anomenà aquell pou Éssec, perquè s’havien barallat amb ell.
21 I cavaren un altre pou, i també discutiren per ell, i l’anomenà Sitnà. 22 I marxà d’allà i cavà un altre pou, i ja no discutiren per ell, i el va ano- menar Rehobot, i digué: Perquè ara Jahveh ens ha donat un lloc ample, i fructi carem en aquesta terra.
23 I d’allà pujà a Beerxeba.
24 I Jahveh se li va aparèixer aque- lla nit, i li digué: Jo sóc el Déu del


   34   35   36   37   38