Page 35 - Biblia Català TBS
P. 35

7 I aquests foren els dies dels anys de la vida que visqué Abraham: cent setanta-cinc anys.
8 I Abraham expirà i morí en bona vellesa, ancià i ple de dies, i fou reu- nit al seu poble.
9 I Isaac i Ismael, els seus  lls, el sepultaren a la cova de Macpelà, al camp d’Efron  ll de Sóhar, l’hittita, que és davant de Mambré,
10 el camp que Abraham havia com- prat als  lls d’Het. Allà fou sepultat Abraham, i la seva muller Sara.
11 I s’esdevingué que després de la mort d’Abraham, Déu beneí Isaac, el seu  ll. I Isaac residia prop de Beer- Lahai-Roí.
12 Aquestes són les generacions d’Ismael, fill d’Abraham, que l’egípcia Agar, la criada de Sara, va infantar a Abraham.
13 Aquests són els noms dels  lls d’Ismael, pels seus noms, segons les seves generacions: Nebaiot, el primogènit d’Ismael, i Quedar, i Adbeel, i Mibsam,
14 i Mixmà, i Dumà, i Massà,
15 Hadad i Temà, Jetur, Na x i Quedmà.
16 Aquests foren els  lls d’Ismael, i aquests foren els seus noms segons les seves viles i campa- ments, dotze prínceps segons les seves tribus.
17 I aquests foren els anys de la vida d’Ismael: cent trenta-set anys. Després expirà i morí, i fou reunit al seu poble.
18 I habitaren d’Havilà  ns a Xur, que és davant d’Egipte, anant vers Assíria; s’establí davant de tots els seus germans.
19 I aquestes foren les generacions d’Isaac,  ll d’Abraham. Abraham engendrà Isaac.
20 I Isaac tenia quaranta anys quan prengué per muller Rebeca,  lla de
Gènesi 25
Betuel, l’arameu de Padan-Aram, i germana de Laban, l’arameu.
21 I Isaac suplicà Jahveh per la seva esposa, perquè era estèril. I Jahveh escoltà la seva súplica, i la seva muller Rebeca va concebre.
22 I els  lls s’espentejaven dins les seves entranyes, i ella digué: Si és així, per què estic així? I va anar a consultar Jahveh.
23 I Jahveh li va dir: Hi ha dues nacions en el teu ventre, i dos pobles es dividiran des de les teves entranyes. I un poble serà més fort que l’altre poble, i el gran servirà el petit.
24 I es compliren els seus dies per infantar i, heus aquí, hi havia bes- sonsenelseuventre.
25 I sortí el primer, vermellós, tot ell com un mantell pelut, i li posaren de nom Esaú.
26 I després sortí el seu germà, amb la mà agafada al taló d’Esaú, i li posaren de nom Jacob. I Isaac tenia seixanta anys quan ella els va infan- tar.
27 I els nois van créixer. I Esaú era un caçador expert, un home del camp, i Jacob era un home tranquil que vivia en tendes.
28 I Isaac estimava Esaú, perquè li agradava la caça; i Rebeca estimava Jacob.
29 I Jacob va coure un guisat, i Esaú tornava del camp, i estava esgotat. 30 I Esaú digué a Jacob: Deixa’m menjar això tan vermell, si us plau, perquè estic esgotat. Per això el seu nom s’anomenà Edom.
31 I Jacob digué: Ven-me avui el teu dret de primogenitura.
32 I Esaú digué: Mira, jo m’estic morint, de què em serveix la primo- genitura?
33 I Jacob digué: Jura-m’ho avui mateix. I li jurà, i vengué el dret de primogenitura a Jacob.
25:23 Rm 9:10-12 25:25 Esaú vol dir vermellós o pelut; Os 12:3 25:27 He 11:9 25:30 Edom vol dir: vermell 25:33 He 12:16
35


   33   34   35   36   37