Page 34 - Biblia Català TBS
P. 34

Gènesi 24, 25
47 I li he preguntat, i he dit: De qui ets lla? I m’ha dit: Sóc lla de Betuel, ll de Nacor, que li va infan- tar Milcà. I li he posat l’anella al nas, i els braçalets a les mans.
48 I m’he prostrat i he adorat Jahveh, i he beneït Jahveh, el Déu del meu senyor Abraham, que m’ha guiat pel veritable camí a prendre per al seu ll la lla del germà del meu senyor.
49 Ara doncs, si vosaltres demos- treu gràcia i delitat envers el meu senyor, feu-m’ho saber, i si no, feu- m’ho saber també, i em giraré a la dreta o a l’esquerra.
50 I Laban i Betuel respongueren i digueren: Això ha sortit de Jahveh, no et podem dir mal ni bé.
51 Heus aquí, Rebeca és davant teu: pren-la i vés, i que sigui la muller del ll del teu senyor, tal com Jahveh ha dit.
52 I s’esdevingué que, quan el servent d’Abraham escoltà llurs paraules, es prostrà a terra davant Jahveh.
53 I el servent tragué objectes de plata, objectes d’or i vestits, i ho donà a Rebeca; i també donà coses de valor al seu germà i a la seva mare.
54 I menjaren i begueren, ell i els homes que eren amb ell, i passaren la nit. I es llevaren al matí, i ell digué: Envieu-me al meu senyor. 55Ielseugermàilasevamare digueren: Que la noia s’estigui amb nosaltres uns dies, almenys una desena, i després que se’n vagi.
56 Però ell els digué: No m’entretingueu, que Jahveh ha pros- perat el meu camí, acomiadeu-me i aniré al meu senyor.
57 I digueren: Cridarem la noia, i li demanarem la seva opinió.
58 I cridaren Rebeca i li digueren: Vols anar amb aquest home? I ella va dir: Hi aniré.
24:62 Beer-Lakhai-Roí: “Pou del Vivent que em veu” 34
59 I acomiadaren la seva germana Rebeca i la seva dida, el servent d’Abraham i els seus homes.
60 I beneïren Rebeca i li digueren: Tu ets germana nostra, que siguis milers de miríades, i que la teva llavor posseeixi el portal dels qui t’odien.
61 I Rebeca i les seves criades s’aixecaren, muntaren dalt dels camells, i seguiren l’home. El ser- vent prengué Rebeca, i se’n va anar. 62 I Isaac tornava de Beer-Lahai-Roí, perquè residia a la terra del Nègueb. 63 I Isaac sortí a meditar al camp cap al vespre; i alçà els ulls i mirà, i heus aquí, uns camells que s’atansaven. 64 I Rebeca alçà els ulls i veié Isaac, i baixà del camell,
65 i digué al servent: Qui és aquest home que ve pel camp a rebre’ns? I el servent digué: És el meu senyor. I ella prengué el vel i es va cobrir.
66 I el servent contà a Isaac totes les coses que havia fet.
67 I Isaac la va fer entrar a la tenda de Sara, la seva mare, i prengué Rebeca i fou la seva muller i la va estimar. I Isaac es consolà després de la mort de la seva mare.
25
2 I aquesta li va infantar Zimran, i Jocxan, i Medan, i Madian, i Ixbac, i Xúah.
3 I Jocxan engendrà Saba i Dedan. I els lls de Dedan foren Aixurim, i Latuixim, i Leumim.
4 I els lls de Madian foren Efà, i Éfer, i Hanoc, i Abidà, i Eldaà. Tots aquests foren lls de Queturà.
5 I Abraham donà tot el que tenia a Isaac;
6 i als lls que Abraham havia tin- gut amb les concubines, Abraham els donà presents i, vivint ell encara, els envià lluny del seu ll Isaac, cap a l’est, a la terra d’Orient.
I Abraham prengué encara una
muller anomenada Queturà.


   32   33   34   35   36