Page 712 - Biblia Català TBS
P. 712

Proverbis 14
14La dona sàvia construeix casa seva: però la insensata
l’ensorra amb les seves mans.
2 El qui camina en la seva rectitud tem Jahveh: però el qui es desvia dels seus camins el menysprea.
3 Enlabocadel’insensathihala vara de l’orgull: però els llavis dels savis els protegeixen.
4 Sense bous la menjadora és neta: però amb la força del brau hi haurà abundància de collita.
5 Un testimoni  del no menteix: però un testimoni fals respira menti- des.
6 El burleta cerca la saviesa, i no la troba: però per a l’assenyat, el conei- xement li és cosa fàcil.
7 Allunya’t de l’home insensat: per- què no hi trobaràs els llavis del coneixement.
8 La saviesa del prudent és entendre el seu camí: però la insensatesa dels insensats és engany.
9 Els insensats es burlen de la prò- pia culpa: però entre els rectes hi ha el favor.
10 El cor coneix l’amargor de la seva pròpia ànima: i en el seu goig no s’hi barreja cap estrany.
11 La casa dels malvats serà destruïda: però la tenda dels rectes  orirà.
12 Hi ha un camí que sembla recte a l’home: però el seu  nal són els camins de la mort.
13 També enmig del riure, el cor té pena: i el  nal d’aquella alegria és la tristor.
14 El qui té el cor apartat de Déu s’afartarà del seus propis camins: però l’home bo estarà satisfet amb allò que li pertoca.
15 El ximple s’ho creu tot: però el prudent discerneix el seu pas.
16 El savi tem, i s’aparta del mal: però l’insensat és arrogant i pre- sumptuós.
17 El qui s’enfada aviat farà bogeries: i l’home de males intencions serà odiat.
18 Els ximples heretaran la neciesa: però els prudents seran coronats amb el coneixement.
19 Els dolents s’inclinaran davant dels bons: i els malvats, als portals del just.
20 Elpobreesfaodiós nsitotal seu company: però els amics del ric són molts.
21 El qui menysprea el seu proïsme peca: però el qui té misericòrdia dels pobres és feliç.
22 ¿No s’esgarrien els qui planegen el mal? Però els qui planegen el bé obtindran misericòrdia i veritat.
23 En tot esforç hi ha un pro t: però el xerrar dels llavis només porta ne- cessitat.
24 La corona dels savis és llur ri- quesa: la insensatesa dels necis només porta insensatesa.
25 Un testimoni  del allibera les ànimes: però un d’enganyós respira mentides.
26 En el temor de Jahveh hi ha la con ança ferma: i els seus  lls hi tindran el refugi.
27 El temor de Jahveh és font de vida: per evitar els paranys de la mort.
28 En la multitud de poble hi ha l’honor d’un rei: però en la manca de poble, la ruïna d’un príncep.
29 Elquiéslentperalairaésmolt intel·ligent: però el qui és impacient d’esperit apuja la seva bogeria.
30 Uncorsaésvidaperalacarn: però l’enveja és un corc per als ossos.
31 Qui oprimeix el pobre ultratja el seu Creador: però el qui té misericòr- dia del desvalgut, l’honora.
32 En la seva pròpia maldat serà empès avall el malèvol: però el just en la seva mort es refugia en Déu.
33 En el cor del qui té discerniment hi reposa la saviesa: però el dedins dels insensats serà descobert.
34 La justícia enalteix la nació: però el pecat és l’oprobi dels pobles.
704


   710   711   712   713   714