Page 728 - Biblia Català TBS
P. 728

Proverbis 31
13 Ella cerca llana i llins, i treballa amb delit amb les seves mans.
14 Ella és com els vaixells del mer- cader: ella porta el seu pa de lluny. 15 I ella s’aixeca quan encara és de nit, i dóna l’aliment als de casa seva, i l’assignació a les seves criades.
16 S’interessa per un camp, i el com- pra: amb el fruit de les seves mans planta una vinya.
17 Se cenyeix els lloms amb força, i enforteix els seus braços.
18 Comprova que el seu negoci sigui bo: la seva llàntia no s’apaga de nit. 19 Aplica les seves mans al fus, i els seus palmells agafen la  losa.
20 Estén el seu palmell al pobre, i allarga les seves mans al desvalgut. 21 Notépordelaneuperalsde casa seva: perquè tots els de casa seva porten roba doble.
22 Es fa vànoves; el seu vestit és de lli   i de porpra.
23 El seu marit és conegut als por- tals, quan seu amb els ancians de la terra.
24 Ellafateladelliilaven,ipro- veeix de cenyidors els mercaders.
25 Força i honor són el seu vestit, i s’alegrarà el dia de demà.
26 Ella obre la seva boca amb saviesa, i té la llei de la misericòrdia en la seva llengua.
27 Ella vigila els camins de casa seva, i no menja el pa de l’ociositat. 28 Els seus  lls s’aixequen i la felici- ten, i el seu marit l’elogia.
29 Moltes  lles han obrat valero- sament, però tu les sobrepasses totes.
30 La gràcia és enganyosa, i la be- llesa és vana: però la dóna que tem Jahveh, ella serà elogiada.
31 Doneu-li del fruit de les seves mans: i que les seves pròpies obres l’elogiïn als portals.
720


   726   727   728   729   730