Page 874 - Biblia Català TBS
P. 874

Lamentacions 1, 2
xarxa als meus peus, m’ha fet caure d’esquena, m’ha deixat desolada,  uixa tot el dia.
14 El jou de les meves transgressi- ons ha estat lligat per la seva mà: s’han entrellaçat, pesen sobre el meu coll, ha afeblit les meves forces: el Senyor m’ha lliurat en llurs mans, no em podré aixecar.
15 El Senyor ha menystingut tots els meus guerrers d’enmig meu: ha convocat una assemblea contra mi per destruir els meus joves; el Senyor ha trepitjat en un cup la verge  lla de Judà.
16 Per aquestes coses ploro. Els meus ulls, els meus ulls, se me’n van en aigües: perquè és lluny de mi el qui em conforta, el qui em retorna la vida; els meus  lls estan desolats, perquè l’enemic guanya.
17 Sió ha estès les seves mans, però no hi ha ningú que la consoli: Jahveh ha decretat contra Jacob que els seus adversaris l’envoltin: Jerusalem s’ha tornat impura entre ells.
18 Jahveh és just, perquè em vaig rebel·lar contra la seva paraula. Escolteu, us prego, tots els pobles, i veieu el meu dolor: les meves verges i els meus joves han anat a la capti- vitat.
19 Vaig cridar els meus amants, però ells m’han enganyat: els meus sacerdots i els meus ancians han expirat a la ciutat, mentre cercaven menjar per a si mateixos, per preser- var la seva vida.
20 Mira, Jahveh, perquè estic a i- gida: em bullen les entranyes; el meu cor està trastornat dintre meu, perquè m’he rebel·lat molt. A fora
1:15 Is 63:3 1:18 Dn 9:7, 14 2:1 1Cr 28:2 866
l’espasa ha portat el dol, a casa hi ha la mort.
21 Han escoltat que jo gemegava, no tinc ningú que em consoli: tots els meus enemics s’han assabentat del meu mal, s’alegren que tu ho hagis fet. Tu faràs venir el dia que has anunciat, i seran com jo.
22 Que tota la seva malícia vin- gui davant teu, i a igeix-los com tu m’has a igit a mi per totes les meves transgressions: perquè molts són els meus gemecs, i el meu cor s’afebleix.
2Ah! Com en el seu enuig el Senyor ha cobert amb un núvol la  lla de Sió! Ha precipitat del cel a la terra la glòria d’Israel, i no s’ha recordat de l’escambell dels seus peus en el dia del seu enuig.
2 El Senyor ha engolit, sense com- padir-se’n, totes les pastures de Jacob: en la seva ira ha enderrocat les fortaleses de la  lla de Judà; els ha fet caure a terra, ha profanat el regne i els seus prínceps.
3 Ha tallat, en el furor del seu enuig, tot el corn d’Israel, ha retirat la seva mà dreta de davant de l’enemic, i ha encès contra Jacob com un foc  a- mejant que ha devorat tot l’entorn.
4 Ha tibat el seu arc com un enemic, ha afermat la seva mà dreta com un adversari, i ha matat tot el que era una delícia per als ulls; ha vessat la seva fúria com foc a la tenda de la  lla de Sió.
5 El Senyor s’ha tornat com un enemic: ha engolit Israel, ha engo- lit tots els seus palaus, ha destruït les seves fortaleses, i ha multiplicat en la  lla de Judà el dol i la lamen- tació.


   872   873   874   875   876