Page 1011 - Biblia Català TBS
P. 1011

ha fundat la terra, i el qui ha format l’esperit de l’home dins d’ell, diu:
2 Heus aquí, jo faré de Jerusalem una copa d’atordiment per a tots els pobles del voltant, i també ho serà per a Judà, en el setge contra Jerusalem.
3 I aquell dia s’esdevindrà que jo faré de Jerusalem una pedra pesada per a tots els pobles: tots els qui la carreguin s’hi feriran greument, i s’aplegaran contra ella totes les naci- ons de la terra.
4 Aquell dia –a rmació de Jahveh–, colpiré tot cavall amb l’esfereïment, i el seu genet amb la follia: i obriré els meus ulls sobre la casa de Judà, i colpiré tot cavall dels pobles amb ceguesa.
5 Llavors els cabdills de Judà diran en el seu cor: La meva força són els habitants de Jerusalem en Jahveh dels exèrcits, llur Déu.
6 Aquell dia faré dels cabdills de Judà un braser de foc entre els arbres, i una torxa de foc enmig de garbes; i devoraran a dreta i a esquerra tots els pobles del voltant, però Jerusalem encara serà habitada en el seu lloc, a Jerusalem.
7 I Jahveh salvarà les tendes de Judà primer, a   que la glòria de la casa de David i la glòria dels habi- tants de Jerusalem no es magni qui sobre Judà.
8 Aquell dia Jahveh defensarà l’habitant de Jerusalem, i el més feble entre ells serà, en aquell dia, com David; i la casa de David, com Déu, com l’Àngel de Jahveh davant d’ells.
9 I s’esdevindrà aquell dia que jo cercaré de destruir totes les nacions que vinguin contra Jerusalem.
10 I vessaré sobre la casa de David, i sobre els habitants de Jerusalem, l’esperit de gràcia i de súpliques: i miraran envers mi, el qui van tras- passar; i faran lamentació per ell, comeldolqueesfapel llúnic,i
Zacaries 12, 13
ploraran amargament per ell, com es plora amargament pel primogè- nit.
11 Aquell dia hi haurà una gran lamentació a Jerusalem, com la la- mentació d’Adad-Rimmon a la vall de Meguidó.
12 I la terra estarà de dol, cada fa- mília a part; la família de la casa de David a part, i les seves dones a part; la família de la casa de Natan a part, i les seves dones a part;
13 la família de la casa de Leví a part, i les seves dones a part; la famí- lia de Ximí a part, i les seves dones a part;
14 totes les famílies restants, cada fa- mília a part, i les seves dones a part.
13
12:10 Jn 19:37; Ap 1:7 12:11 2Cr 35:22, 25 13:1 He 9:14; Ap 1:5; 7:13, 14 13:3 Dt 13:5-10 1003
Aquell dia hi haurà una font
oberta per a la casa de David i per als habitants de Jerusalem, per al pecat i per a la impuresa.
2 I s’esdevindrà aquell dia –a rmació de Jahveh dels exèrcits–, que supri- miré els noms dels ídols de la terra, i mai més no seran recordats; i també faré passar de la terra els profetes i l’esperit d’impuresa.
3 I s’esdevindrà que si algú encara fa de profeta, el seu pare i la seva mare, que el van engendrar, li diran: Tu no viuràs, perquè has parlat falsedat en el Nom de Jahveh. I el seu pare i la seva mare, que el van engendrar, el traspassaran mentre ell profetitza.
4 I s’esdevindrà aquell dia, que tots els profetes s’avergonyiran de la seva visió quan profetitzin, i no es posaran un mantell de pèl amb el propòsit de mentir.
5 I dirà: Jo no sóc profeta; sóc un home de la terra, perquè un home em va comprar des de la meva jo- ventut.
6 I li diran: Què són aquestes ferides en les teves mans? I ell respondrà: Són les ferides amb què em van ferir a casa dels meus amics.


   1009   1010   1011   1012   1013