Page 1012 - Biblia Català TBS
P. 1012

Zacaries 13, 14
7 Espasa, desvetlla’t contra el meu pastor, i contra l’home que és el meu company –a rmació de Jahveh dels exèrcits. Fereix el pastor, i les ovelles seran dispersades: però jo tornaré la meva mà sobre els petits.
8 I s’esdevindrà en tota la terra –a rmació de Jahveh–, que dues parts d’ella en seran suprimides, expiraran, però el terç hi serà deixat. 9 I faré passar aquest terç pel foc, i els re naré com es re na la plata, i els provaré com es prova l’or: ell invocarà el meu Nom, i jo li respon- dré. Diré: És el meu poble; i ell dirà: Jahveh és el meu Déu.
2 Jo, doncs, aplegaré totes les nacions contra Jerusalem per al com- bat: i la ciutat serà presa, i les cases seran saquejades, i les dones seran violades; i la meitat de la ciutat anirà al captiveri, la resta del poble no serà tallat de la ciutat.
3 I Jahveh sortirà, i lluitarà contra aquelles nacions, com el dia que lluità en el dia de la batalla.
4 I els seus peus es posaran, aquell dia, sobre la muntanya de les Oliveres, que és davant de Jerusalem, cap a l’est; i la muntanya de les Oliveres es partirà pel mig, vers l’est i vers l’oest, i s’hi farà una vall molt gran; i la meitat de la muntanya recularà cap al nord, i l’altra meitat cap al sud.
5 I fugireu cap a la vall de les meves muntanyes, perquè la vall de les muntanyes arribarà  ns a Assel: i fugireu com vau fugir davant del terratrèmol en els dies d’Ozies, rei de Judà. I vindrà Jahveh, el meu Déu, i tots els sants amb tu.
6 I s’esdevindrà en aquell dia que no hi haurà llum, els llumeners s’obscuriran;
7 i serà un dia únic, el qual només coneix Jahveh: no serà de dia i no es farà de nit, i s’esdevindrà que a l’hora del vespre hi haurà llum.
8 I s’esdevindrà en aquell dia que sortiran aigües vives de Jerusalem: la meitat cap al mar de l’est, i la mei- tat cap al mar de l’oest, tant a l’estiu com a l’hivern.
9 I Jahveh serà el rei sobre tota la terra: aquell dia Jahveh serà l’únic, i el seu Nom l’únic.
10 Tota la terra es tornarà com una plana, des de Gueba  ns a Rimmon, al sud de Jerusalem, i aquesta serà exalçada i habitada en el seu lloc, des de la porta de Benjamí  ns al lloc de la primera porta,  ns a la porta de la cantonada, i des de la torre d’Ha- nanel  ns als cups del rei.
11 I hi habitaran, i no hi haurà cap més destrucció, sinó que Jerusalem serà habitada con adament.
12 I aquesta serà la plaga amb què Jahveh ferirà tots els pobles que hagin combatut contra Jerusalem: se’ls descompondrà la carn, mentre es tenen encara sobre els seus peus, i se’ls descompondran els ulls en les seves òrbites, i se’ls descompondrà la llengua en la seva boca.
13 I s’esdevindrà aquell dia que entre ells hi haurà un gran pànic de part de Jahveh, i cadascú agafarà la mà del seu company, i aixecarà la seva mà contra la mà del seu company.
14 I Judà també combatrà a Jerusalem. I reuniran la riquesa de totes les nacions del voltant: or i plata i vestits, en gran abundància. 15 I la plaga que ferirà els cavalls, les mules, els camells, i els ases i totes les bèsties que hi haurà en aquells campaments, serà semblant a aquesta plaga.
16 I s’esdevindrà que tots els super- vivents de totes les nacions que
14
Heus aquí que ve el dia de
Jahveh, i el teu espoli serà repartit enmig teu.
13:7 Mt 26:31; Mc 14:27 14:4 Fets 1:11-12 14:5 Am 1:1; Jud 1:14 14:8 Ez 47:1 14:11 Ap 22:3 14:16 Lv 23:39-43
1004


   1010   1011   1012   1013   1014