Page 103 - Biblia Català TBS
P. 103

28I tu, fes-te atansar d’entre els lls d’Israel el teu germà Aaron i els seus lls amb ell, per ser- me sacerdots: Aaron, Nadab i Abihú,
Eleazar i Itamar, lls d’Aaron.
2 I faràs per al teu germà Aaron vestits sants, per a honor i ornament. 3 I tu diràs a tots els savis de cor, als quals jo he omplert d’esperit de saviesa, que facin els vestits d’Aaron per quan sigui santi cat per esdeve- nir el meu sacerdot.
4 I aquests són els vestits que faran: un pectoral i un efod i un mantell, i una túnica brodada, una mitra i un cinyell. I faran els vestits sants per al teu germà Aaron i per als seus lls, perquè ell em sigui sacerdot.
5 I ells usaran l’or i el blau i el por- pra i l’escarlata i el lli .
6 I faran l’efod d’or, blau i porpra, escarlata, i lli  retort, feina d’artesà. 7 Tindrà dues peces a les espatlles, unides pels dos extrems, i s’unirà.
8 I la faixa del seu efod, que tindrà sobre ell, serà d’una mateixa peça, del mateix treball: d’or, blau i porpra i escarlata i lli  retort.
9 I prendràs dues pedres d’ònix i hi gravaràs al damunt els noms dels lls d’Israel.
10 Sis dels seus noms damunt d’una pedra, i els sis noms restants damunt de l’altra pedra, per ordre de naixe- ment;
11 feina de lapidari, com gravats de segells, gravaràs les dues pedres amb els noms dels lls d’Israel, les encastaràs en encastos d’or.
12 I posaràs les dues pedres a les peces de les espatlles de l’efod, com a pedres de memorial per als lls d’Israel, i Aaron portarà els seus noms davant Jahveh sobre les seves dues espatlles com a memorial.
13 I faràs encastos d’or,
14 i dues cadenetes d’or pur, les faràs trenades en forma de cordons,
28:21 Ap 21:2
Èxode 28
i xaràs les cadenetes trenades als encastos.
15 I faràs el pectoral del judici, feina d’artesà; el faràs com l’obra de l’efod: d’or, blau i porpra i escarlata i lli  retort,
16 serà quadrat, doblat, d’un pam la seva llargada, i d’un pam la seva amplada.
17 I hi ompliràs encastos de pedreria, quatre rengles de pedres: un rengle amb una sarda, un topazi i una maragda, aquest serà el primer rengle; 18 i el segon rengle: un robí, un sa r i un diamant;
19 i el tercer rengle: un jacint, una àgata i una ametista;
20 i el quart rengle: un crisòlit, un ònix i un jaspi: seran encastades amb or en els seus encaixos.
21 I les pedres seran segons els noms dels lls d’Israel, dotze segons els seus noms; seran com gravats de segells, cadascuna amb el seu nom, segons les dotze tribus.
22 I faràs sobre el pectoral unes cadenetes d’or pur als extrems, tre- nades en forma de cordons;
23 i faràs sobre el pectoral dues ane- lles d’or, i posaràs les dues anelles als dos extrems del pectoral;
24 i posaràs els dos cordons d’or a les dues anelles, als extrems del pectoral.
25 I els dos extrems dels dos cor- dons els posaràs als dos encastos, i els posaràs a les peces de les espat- lles de l’efod, pel davant.
26 I faràs dues anelles d’or i les xa- ràs als dos extrems del pectoral, a la vorainteriordel’efod,perdins.
27 I faràs dues anelles d’or i les posaràs sobre les dues peces de les espatllesdel’efod,asota,peldavant de la seva juntura, per damunt de la faixa de l’efod.
28 I lligaran el pectoral per les seves anelles a les anelles de l’efod amb un cordó blau, de manera que resti
95


   101   102   103   104   105