Page 105 - Biblia Català TBS
P. 105

10 I faràs atansar el vedell davant la tenda de la reunió, i Aaron i els seus lls posaran les mans sobre el cap del vedell.
11 I degollaràs el vedell davant Jahveh, a l’entrada de la tenda de la reunió.
12 I prendràs de la sang del vedell i en posaràs amb el dit sobre els corns de l’altar, i tota l’altra sang la vessa- ràs al peu de l’altar.
13 I prendràs tot el greix que cobreix les entranyes, i el lòbul que hi ha sobre el fetge, i els dos ronyons, i el greix que hi ha sobre ells, i ho faràs pujar en fum sobre l’altar.
14 I la carn del vedell i la seva pell i el seu fem, ho cremaràs al foc fora del campament, és un sacri ci pel pecat. 15 I prendràs un moltó, i Aaron i els seus lls posaran les seves mans sobre el cap del moltó.
16 I degollaràs el moltó, i prendràs la seva sang i l’aspergiràs damunt l’altar, al voltant.
17 I tallaràs el moltó en les seves peces, i rentaràs les seves entranyes i les seves potes, i les posaràs sobre els seus bocins i sobre el seu cap.
18 I faràs pujar en fum tot el moltó damunt l’altar. Això és un holocaust per a Jahveh, una olor suau, una ofrena de foc per a Jahveh.
19 I prendràs l’altre moltó, i Aaron i els seus lls posaran les seves mans sobre el cap del moltó.
20 I degollaràs el moltó i prendràs de la seva sang, i en posaràs sobre el lòbul de l’orella dreta d’Aaron i sobre el lòbul de l’orella dreta dels seus lls, i sobre el polze de llur mà dreta i sobre el dit gros de llur peu dret. I aspergiràs la resta de la sang al voltant de l’altar.
21 I prendràs de la sang que hi ha sobre l’altar i de l’oli de la unció, i en ruixaràs sobre Aaron i sobre els seus vestits, i sobre els seus lls i sobre els vestits dels seus lls amb ell: i així seran santi cats ell i els
Èxode 29
seus vestits i els seus lls i els vestits dels seus lls amb ell.
22 I prendràs el greix del moltó i la cua grassa i el greix que cobreix les entranyes, el lòbul del fetge i els dos ronyons amb el greix del seu damunt, i la cuixa dreta, perquè és un moltó per a la investidura,
23 iunparodóiunacocadepa feta amb oli i una galeta del cistell d’àzims que hi ha davant Jahveh.
24 I posaràs tot això sobre els pal- mells d’Aaron i sobre els palmells dels seus lls, i ho brandaràs com a ofrena brandada davant Jahveh.
25 I ho prendràs de les seves mans i ho faràs pujar en fum damunt l’altar sobre l’holocaust, en olor suau davant de Jahveh: és una ofrena de foc per a Jahveh.
26 I prendràs el pit del moltó de la investidura d’Aaron, i el branda- ràs com a ofrena brandada davant Jahveh, i serà la teva porció.
27 I santi caràs el pit de l’ofrena brandada i la cuixa de l’ofrena eleva- da, allò que ha estat brandat i elevat del moltó de la investidura d’Aaron i dels seus lls.
28 IseràperaAaroniperals seus lls, com a estatut perpetu, de part dels lls d’Israel perquè és una ofrena elevada. I serà una ofrena ele- vada de part dels lls d’Israel, dels sacri cis de llurs ofrenes de pau, llur ofrena elevada a Jahveh.
29 I els vestits sants d’Aaron seran per als seus lls després d’ell, perquè siguin ungits amb ells i consagrats amb ells.
30 Set dies se’ls posarà el qui d’entre els seus lls sigui sacerdot en lloc seu, quan entri a la tenda de la reunió per ministrar en el Lloc Sant.
31 I prendràs el moltó per a la inves- tidura i en couràs la carn en un lloc sant.
29:10 Is 53:6; 2Co 5:21 29:14 He 13:11 29:18 Gn 8:21; Ef 5:2; Fl 4:18
97


   103   104   105   106   107