Page 107 - Biblia Català TBS
P. 107

l’any les expiacions sobre ell en les vostres generacions. És una cosa molt santa per a Jahveh.
11 I Jahveh parlà a Moisès, dient:
12 Quan comptis els  lls d’Israel per
a fer el cens, llavors cadascun d’ells farà expiació per la seva ànima a Jahveh, quan facis el cens d’ells, a   que no hi hagi cap plaga enmig d’ells quan els censis.
13 Això és el que tothom que serà censat haurà de donar: mig xèquel segons el xèquel del santuari –un xèquel són vint gueràs. Mig xèquel serà l’ofrena elevada per a Jahveh. 14 Tots els qui formaran part del nombre dels censats, de vint anys en amunt, donaran l’ofrena elevada per a Jahveh:
15 el ric no augmentarà, ni el pobre disminuirà de mig xèquel, quan doni l’ofrena elevada per a Jahveh per fer l’expiació de les vostres ànimes.
16 I prendràs el diner de l’expiació dels  lls d’Israel i el donaràs per al servei de la tenda de la reunió. I serà per als  lls d’Israel un memorial davant Jahveh, per expiació de les vostres ànimes.
17 I Jahveh parlà a Moisès, dient:
18 I faràs una conca de bronze, i la
seva base de bronze, per rentar. I la posaràs entre la tenda de la reunió i l’altar, i hi  caràs aigua.
19 I Aaron i els seus  lls s’hi renta- ran les seves mans i els seus peus; 20 en entrar a la tenda de la reunió es rentaran amb aigua, a   que no morin en atansar-se a l’altar per ministrar i fer pujar en fum una ofre- na de foc a Jahveh.
21 I es rentaran les seves mans i els seus peus, a   que no morin. I serà un estatut perpetu per a ells, per a ell i per als seus descendents, en les seves generacions.
22 I Jahveh parlà a Moisès, dient:
30:13 Mt 17:24
Èxode 30
23 I tu pren els millors aromes: cinc-cents xèquels de mirra verge, la meitat d’això, dos-cents cinquanta xèquels, de cínamom aromàtic i dos- cents cinquanta xèquels de canya aromàtica;
24 i cinc-cents xèquels de càssia, segons el xèquel del santuari, i un in d’oli d’oliva.
25 I en faràs l’oli de la unció santa, un ungüent compost, feina de perfu- mista. Serà l’oli de la unció santa.
26 I amb ell ungiràs la tenda de la reunió i l’arca del testimoni,
27 i la taula i tots els seus utensilis, i el lampadari i els seus utensilis, i l’altar de l’encens,
28 i l’altar de l’holocaust i tots els seus utensilis, i la conca i la seva base.
29 I els santi caràs i seran cosa molt santa, tot allò que els toqui serà sant. 30 I ungiràs Aaron i els seus  lls i els santi caràs perquè em siguin sacerdots.
31 I parlaràs als  lls d’Israel, dient: Aquest serà per a mi oli d’unció santa en totes les vostres generacions.
32 No serà vessat sobre la carn de cap home ni en fareu cap de sem- blant en la seva composició: és sant i serà sant per a vosaltres.
33 Tothom qui en compongui de semblant o qui en posi damunt d’un estrany, serà tallat del seu poble.
34 I Jahveh va dir a Moisès: Pren-te espècies: estorac i ungla i gàlban, espècies perfumades i encens pur, en parts proporcionals,
35 i fes-ne un encens compost, feina de perfumista, temprat amb sal, pur i sant.
36 I en moldràs en pols i en posaràs davant del testimoni, dins la tenda de la reunió, on jo em trobaré amb tu. Serà molt sant per a vosaltres.
37 I l’encens que faràs, no us en fareu de semblant en la seva compo- sició per a vosaltres: et serà una cosa santa per a Jahveh;
99


   105   106   107   108   109