Page 1030 - Biblia Català TBS
P. 1030

Mateu 8, 9
de Déu? Has vingut aquí a turmen- tar-nos abans de temps?
30 I bastant lluny d’ells hi havia un nombrós ramat de porcs pasturant. 31 I els dimonis li suplicaven dient: Si ens expulses, permet-nos que ens  quem dins d’aquell ramat de porcs. 32 I els digué: Aneu-hi. I ells van sortir i es van  car dins del ramat de porcs. I heus aquí, tot el ramat de porcs es precipità pel penya-segat cap al mar, i van morir en les aigües.
33 I els porquers van fugir i se’n van anar a la ciutat a contar-ho tot, i també allò dels endimoniats.
34 I heus aquí, tota la ciutat va sortir a trobar Jesús. I en veure’l, li van suplicar que se n’anés dels seus termes.
9I va pujar a la barca, travessà a l’altra riba i se’n va anar a la seva ciutat.
2 I heus aquí, li van portar un para- lític estirat en una llitera. I Jesús, en veure la fe d’ells, va dir al paralític: Tingues con ança,  ll, et són perdo- nats els teus pecats.
3 I heus aquí, alguns dels escribes es van dir dintre seu: Aquest blasfema. 4 I Jesús, veient els seus pensa- ments, digué: Per què penseu mala- ment dins dels vostres cors?
5 Què és més fàcil, doncs? Dir: Et són perdonats els pecats, o dir: Alça’t i camina?
6 Doncs, a   que sapigueu que el Fill de l’home té potestat sobre la terra per perdonar pecats –llavors diu al paralític: Alça’t, pren la teva llitera, i vés-te’n a casa teva.
7 Iesvaalçarisen’anàacasaseva. 8 I en veure-ho, les multituds es van meravellar i van glori car Déu, que havia donat una potestat tan gran als homes.
9 I Jesús se’n va anar d’allà i va veure un home anomenat Mateu
9:1 Mc 2:1-12 9:13 Os 6:6 9:18-26 Mc 5:21-43 1022
assegut al lloc de la recaptació d’impostos, i li diu: Segueix-me. I ell s’aixecà, i el va seguir.
10 I s’esdevingué que mentre ell era a taula en la casa, heus aquí, van venir molts publicans i pecadors i es van asseure a taula amb Jesús i els seus deixebles.
11 I en veure-ho els fariseus, van dir als seus deixebles: Com és que el vostre mestre menja amb els publi- cans i pecadors?
12 I Jesús ho va sentir i els digué: Els qui estan bons no tenen necessitat de metge, sinó els qui estan malalts.
13 Aneu, doncs, i apreneu què vol dir: Misericòrdia vull, i no sacri ci; perquè no he vingut a cridar justos, sinó pecadors al penediment.
14 Llavors se li van atansar els dei- xebles de Joan, dient: ¿Per què nosal- tres i els fariseus dejunem sovint, i, en canvi, els teus deixebles no dejunen?
15 I Jesús els digué: ¿Poden potser plorar els amics del nuvi mentre el nuvi és amb ells? Però vindran dies quan el nuvi els serà pres, i llavors dejunaran.
16 I ningú no posa un tros de roba sense batanar en un vestit vell, per- què el pedaç estira del vestit i es fa un esquinç pitjor.
17 Ni tampoc  quen el vi nou en bots vells, altrament es rebenten els bots, el vi es vessa i els bots es fan malbé. Sinó que  quen el vi nou en bots nous, i ambdues coses es con- serven.
18 Mentre els deia aquestes coses, heus aquí, vingué un dirigent de la sinagoga, es prosternà davant d’ell i deia: La meva  lla s’acaba de morir ara mateix, però vine, imposa-li la mà i viurà.
19 I Jesús s’alçà i el seguí, i també els seus deixebles.


   1028   1029   1030   1031   1032