Page 1044 - Biblia Català TBS
P. 1044

Mateu 18, 19
Si t’escolta, hauràs guanyat el teu germà.
16 Però si no t’escolta, pren amb tu unodosmés,a queperbocade dos o tres testimonis sigui establerta tota paraula.
17 I si no els escolta, digues-ho a l’església. I si tampoc no escolta l’església, que sigui per a tu com el gentil o el publicà.
18 En veritat us dic: Tot el que lligueu sobre la terra, serà lligat en el cel, i tot el que deslligueu sobre la terra, serà deslligat en el cel.
19 I encara us dic: Si dos de vosal- tres es posen d’acord sobre la terra en tota cosa que hagin de demanar, els serà fet pel meu Pare que és en els cels.
20 Perquè on hi ha dos o tres reunits en el meu Nom, jo sóc allí enmig d’ells.
21 Llavors se li va atansar Pere i li digué: Senyor, quantes vegades pot pecar el meu germà contra mi i l’hauré de perdonar? Fins a set vega- des?
22 Jesús li diu: No et dic  ns a set ve- gades, sinó  ns a setanta vegades set.
23 Per això el regne dels cels és sem- blant a un home rei que volgué pas- sar comptes amb els seus servents. 24 I havent començat a passar comptes, li fou presentat un que li devia deu mil talents.
25 I com que no tenia amb què pagar, el seu amo va manar que fos venut ell i la seva dona i els  lls i tot el que tenia, i que fos pagat el deute. 26 Llavors el servent va caure a terra, dient: Senyor, tingues pacièn- cia amb mi, i t’ho pagaré tot.
27 I l’amo, compadit d’aquell ser- vent, el va alliberar i li va perdonar el deute.
28 I en sortir, aquell servent va tro- bar un dels seus companys de servei,
18:16 Dt 19:15 18:21 Lc 17:4 19:1 Mc 10:1-12 1036
que li devia cent denaris; i el va agafar, i l’escanyava, dient: Paga’m el que em deus.
29 Llavors el seu company va caure als seus peus i li suplicava, dient: Tingues paciència amb mi i t’ho pa- garé tot.
30 Però ell no ho va voler, sinó que se’nvaanarielva caralapresó  ns que pagués el que li devia.
31 I els seus companys, en veure el que passava, es van entristir molt. I van anar a explicar al seu amo tot el que havia passat.
32 Llavors l’amo el va fer cridar, i li diu: Servent malvat, t’he perdonat tot aquell deute perquè m’ho vas suplicar.
33 ¿No calia que tu també tinguessis misericòrdia del teu company, tal com jo vaig tenir misericòrdia de tu? 34 Ielseuamoesvaenfuririelva lliurar als botxins,  ns que pagués tot el que li devia.
35 Així farà també amb vosaltres el meu Pare celestial si cadascú no per- dona de cor les ofenses al seu germà.
19
I s’esdevingué que, quan
Jesús va acabar aquestes pa- raules, se n’anà de Galilea i vingué als termes de Judea, a l’altra banda del Jordà.
2 I el van seguir grans multituds, i els va guarir allà.
3 I se li van acostar els fariseus per temptar-lo, i li digueren: ¿És lícit a un home de repudiar la seva dona per qualsevol causa?
4 I respongué i els digué: ¿No heu llegit que aquell qui els va fer des del principi els va fer mascle i feme- lla?
5 I digué: Per això l’home deixarà el pare i la mare, i s’unirà a la seva dona: i seran els dos una sola carn. 6 De manera que ja no són dos, sinó una sola carn. Per tant, el que Déu ha junyit que no ho separi l’home.
19:4 Gn 1:27; 5:2


   1042   1043   1044   1045   1046