Page 1046 - Biblia Català TBS
P. 1046

Mateu 20
2 I després d’haver fet contracte amb els jornalers d’un denari per dia, els envià a la seva vinya.
3 I va sortir vers l’hora tercera, i en va veure uns altres que s’estaven a la plaça sense feina;
4 i els digué: Aneu també vosaltres a la vinya, i us donaré el que sigui just. 5 I ells hi van anar. Va sortir nova- ment vers l’hora sisena i novena, i va fer el mateix.
6 I va sortir envers l’hora onzena i en va trobar d’altres que estaven sense feina, i els diu: Per què esteu aquí tot el dia sense feina?
7 Li diuen: Perquè ningú no ens ha llogat. Els diu: Aneu també vosaltres a la vinya, i rebreu el que sigui just. 8 I quan arribà el vespre, l’amo de la vinya diu a l’encarregat: Crida els jornalers i paga’ls el jornal, comen- çant pels darrers  ns als primers.
9 I quan van venir els de l’hora on- zena, van rebre un denari cadascun. 10 I quan van venir els primers, es pensaven que haurien de rebre més, però ells també van rebre un denari cadascun.
11 I mentre l’agafaven murmuraven contra l’amo de casa,
12 dient: Aquests darrers han fet una hora, i els has igualat a nosaltres que hem suportat el pes de la jorna- da i la calor.
13 I responent a un d’ells, digué: Amic, no et faig cap injustícia. ¿No et vas contractar amb mi per un denari?
14 Pren el que és teu i vés-te’n. Vull donar a aquest darrer igual que a tu. 15 ¿No m’és permès de fer el que vull amb les meves coses? ¿O és que el teu ull és maliciós perquè jo sóc bo?
16 Així els darrers seran primers, i els primers, darrers: perquè molts són cridats, i pocs escollits.
17 I mentre Jesús pujava a Jerusalem, pel camí va prendre els dotze deixebles a part i els digué:
18 Mireu, estem pujant a Jerusalem, i el Fill de l’home serà lliurat als principals sacerdots i als escribes, i el condemnaran a mort.
19 I el lliuraran als gentils per ser es- carnit, assotat i cruci cat, i al tercer dia ressuscitarà.
20 Llavors se li atansà la mare dels  lls del Zebedeu amb els seus  lls, es va prosternar i li va demanar alguna cosa.
21 Ell li digué: Què vols? Li diu ella: Digues que aquests dos  lls meus s’asseguin l’un a la teva dreta i l’altre a la teva esquerra en el teu regne.
22 I Jesús va respondre i digué: No sabeu el que demaneu. ¿Podeu beure el calze que jo he de beure i ser batejats amb el baptisme amb què jo sóc batejat? Li diuen ells: Podem.
23 I els diu: Certament beureu el meu calze i sereu batejats amb el baptisme amb què jo sóc batejat, però l’asseure’s a la meva dreta o a la meva esquerra no em correspon a mi de donar-ho, sinó que és per als qui ho ha preparat el meu Pare.
24 I quan ho van sentir els deu, es van indignar contra els dos ger- mans.
25 Però Jesús els va cridar i els digué: Sabeu que els governants dels gentils exerceixen domini sobre ells, i els grans exerceixen potestat sobre ells.
26 Però no ha de ser així entre vosal- tres, sinó que el qui vulgui esdevenir gran entre vosaltres, que sigui el vostre servidor.
27 I el qui vulgui ser primer entre vosaltres, que sigui el vostre servent; 28 així com el Fill de l’home no ha vingut a ser servit, sinó a servir i a donar la seva vida en rescat per a molts.
29 I quan ells sortien de Jericó, el va seguir una gran multitud.
20:17-34 Mc 10:32-52 20:19 Mt 27:2 20:22 Lc 12:50 20:28 Is 53:5, 8, 11 1038


   1044   1045   1046   1047   1048