Page 1052 - Biblia Català TBS
P. 1052

Mateu 24
aquí pedra sobre pedra que no sigui enderrocada.
3 I mentre seia a la muntanya de les Oliveres, els deixebles se li van atansar en privat, dient: Digues-nos, ¿quan seran aquestes coses, i quin serà el senyal de la teva vinguda i de la   del temps?
4 I Jesús respongué i els digué: Mireu que ningú no us faci desviar. 5 Perquè molts vindran en Nom meu, dient: Jo sóc el Crist, i en faran desviar molts.
6 I començareu a sentir parlar de guerres i de rumors de guerres. No us inquieteu, perquè cal que passin totes aquestes coses, però encara no és la  .
7 Perquè s’alçarà nació contra nació, i regne contra regne. I hi haurà fams i pestilències i terratrè- mols en diversos llocs.
8 Però totes aquestes coses són el començament dels dolors.
9 Llavors us lliuraran al suplici i us mataran, i sereu odiats per totes les nacions a causa del meu Nom.
10 I llavors molts s’entrebancaran, i es lliuraran els uns als altres, i s’odiaran els uns als altres.
11 I s’aixecaran molts falsos profe- tes, i en faran desviar molts.
12 I com que abundarà la iniquitat, l’amor de molts es refredarà.
13 Però el qui perseverarà  ns a la  , aquest serà salvat.
14 I aquest evangeli del regne serà predicat en tota la terra com a tes- timoni a totes les nacions, i llavors arribarà la  .
15 Quan veureu, doncs, l’abomina- ció desoladora, anunciada pel pro- feta Daniel, establerta en el lloc sant –el qui llegeix que ho entengui–,
16 llavors, els qui siguin a Judea que fugin a les muntanyes,
17 el qui sigui al terrat que no baixi a agafar res de casa seva,
18 i el qui sigui al camp que no torni enrere per agafar el seu mantell.
19 I ai de les qui estiguin embaras- sades i de les qui alletin en aquells dies!
20 I pregueu a   que la vostra fugida no s’escaigui a l’hivern ni en dissab- te.
21 Perquè llavors hi haurà una gran tribulació, com no n’hi ha hagut des del principi del món  ns ara, ni mai n’hi haurà.
22 I si no fossin escurçats aquells dies, cap carn no seria salvada, però a causa dels elegits, aquells dies seran escurçats.
23 Llavors, si algú us digués: Mireu, aquí és el Crist, o allà!, no el cregueu. 24 Perquè s’alçaran falsos cristos i falsos profetes, i faran grans senyals i prodigis, de manera que farien desviar, si fos possible,  ns i tot els elegits.
25 Heus aquí, us ho he predit.
26 Si us diguessin, doncs: Mireu, és al desert, no sortiu. Mireu, és a les cambres, no ho cregueu.
27 Perquè com el llampec surt de l’orient i resplendeix  ns a l’occident, així serà també la vinguda del Fill de l’home.
28 Perquè on sigui el cadàver, allà s’aplegaran els voltors.
29 I immediatament després de la tribulació d’aquells dies, el sol s’enfosquirà i la lluna no donarà la seva claror i els estels cauran del cel i els exèrcits dels cels seran sacsejats. 30 I llavors apareixerà el senyal del Fill de l’home en el cel. I llavors ge- megaran totes les tribus de la terra i veuran el Fill de l’home venint sobre els núvols del cel amb poder i gran glòria.
31 I enviarà els seus àngels amb un potent toc de trompeta i reuniran els
24:9, 13 Mt 10:22 24:15 Dn 12:11 24:23 Lc 17:20-37 24:29 Is 13:10; Ap 6:12-13 24:30 Dn 7:13 1044


   1050   1051   1052   1053   1054