Page 1053 - Biblia Català TBS
P. 1053

seus elegits dels quatre vents, d’un extrem dels cels  ns a l’altre extrem.
32 I apreneu aquesta paràbola de la  guera: Quan la seva branca ja es torna tendra i treu les fulles, sabeu que l’estiu és a prop.
33 Així vosaltres, quan vegeu totes aquestes coses, sapigueu que és a prop, a les portes.
34 En veritat us dic: No passarà pas aquesta generació  ns que s’esdevinguin totes aquestes coses. 35 El cel i la terra passaran, però les meves paraules no passaran.
36 Però referent a aquell dia i l’hora ningú no els sap, ni els àngels dels cels, sinó el meu Pare solament.
37 I com als dies de Noè, així serà també la vinguda del Fill de l’home. 38 Perquè així com en els dies abans del diluvi menjaven i bevien, es casaven i es donaven en casa- ment,  ns al dia que Noè va entrar dins l’arca,
39 i no se’n van adonar  ns que vingué el diluvi i se’ls va endur tots, així serà també la vinguda del Fill de l’home.
40 Llavors dos seran al camp, l’un és pres i l’altre deixat.
41 Dues moldran en el molí, una és presa i l’altra deixada.
42 Vetlleu, doncs, perquè no sabeu en quina hora ha de venir el vostre Senyor.
43 Però enteneu això: Si l’amo de casa hagués sabut a quina hora de la nit havia de venir el lladre, hauria vetllat i no s’hauria deixat foradar la casa.
44 Per això, vosaltres també esti- gueu preparats, perquè a l’hora que no penseu, ve el Fill de l’home.
45 ¿Qui és, doncs, el servent  del i assenyat a qui el seu amo va posar al cap del seu servei per donar-los l’aliment al seu temps?
Mateu 24, 25
46 Feliç aquell servent que quan vin- gui el seu amo el trobi fent-ho així. 47 En veritat us dic: El posarà sobre tots els seus béns.
48 Però si aquell servidor malvat di- gués dins del seu cor: El meu senyor triga a venir;
49 i comencés a pegar els seus com- panys de servei i a menjar i a beure amb els embriacs;
50 el senyor d’aquell servidor vindrà en un dia que no s’espera, i en una hora que no coneix,
51 i el tallarà en dos i posarà la seva part amb els hipòcrites. Allà serà el plor i el cruixit de dents.
24:38 Gn 7:13 24:42 Lc 12:39 25:11-12 Mt 7:21-23
25
Llavors el regne dels cels serà
semblant a deu verges que van agafar les seves llànties i van sortir a rebre el nuvi.
2 I cinc d’elles eren assenyades i cinc eren nècies.
3 Les nècies, quan van agafar les llànties, no es van endur oli.
4 En canvi les assenyades es van endur l’oli en  ascons juntament amb les seves llànties.
5 I com que el nuvi trigava, es van endormiscar totes i es van adormir. 6 I a mitjanit es va sentir una excla- mació: Ei! El nuvi està arribant, sortiu a rebre’l!
7 Llavors es van desvetllar totes aquelles verges i van preparar les seves llànties.
8 I les nècies van dir a les assenya- des: Doneu-nos oli del vostre, per- què les nostres llànties s’apaguen.
9 Però les assenyades van respondre, dient: No fos que no arribés per a nosal- tres i per a vosaltres, més aviat aneu als qui en venen i compreu-vos-en.
10 I mentre elles anaven a comprar, va arribar el nuvi. I les que estaven preparades van entrar amb ell a les bodes, i la porta fou tancada.
11 Després van arribar també les altres verges, i digueren: Senyor, senyor, obre’ns!
1045


   1051   1052   1053   1054   1055