Page 1075 - Biblia Català TBS
P. 1075

en el teu Nom, i no ens segueix, i li ho hem prohibit, perquè no ens segueix.
39 PeròJesúsdigué:Noliprohibiu, perquè no hi ha ningú que faci una obra poderosa en el meu Nom, i pugui de seguit parlar malament de mi.
40 Perquè el qui no està en contra de nosaltres, està a favor de nosaltres. 41 Perquè qualsevol que us doni de beure un got d’aigua en el meu Nom, perquè sou de Crist, en veritat us dic, no perdrà pas la seva recom- pensa.
42 I qui faci entrebancar un d’aquests petits que creuen en mi, li fóra millor que li pengessin al voltant del coll una pedra de molí i el llancessin dins del mar.
43 I si la teva mà et fa entrebancar, talla-la. Més et val entrar a la vida manc que no pas tenint les dues mans anar-te’n a l’infern, al foc in- extingible,
44 onllurcucnomor,ielfocno s’apaga.
45 I si el teu peu et fa entrebancar, talla’l. Més et val entrar a la vida coix, que no pas tenint els dos peus ser llançat a l’infern, al foc inextingi- ble,
46 onllurcucnomor,ielfocno s’apaga.
47 I si el teu ull et fa entrebancar, ar- renca’l. Més et val entrar al regne de Déu amb un sol ull, que no pas tenint els dos ulls ser llançat a l’infern de foc,
48 onllurcucnomor,ielfocno s’apaga.
49 Perquè tothom serà salat amb foc, i tot sacri ci serà salat amb sal. 50 La sal és bona, però si la sal es torna insípida, ¿amb què l’adobareu? Tingueu en vosaltres sal, i tingueu pau entre vosaltres.
Marc 9, 10
10I es va aixecar d’allí i se n’anà als termes de Judea, a l’altra banda del Jordà. Novament les multituds vénen a ell, i els instruïa de nou, tal com tenia per
costum.
2 I se li van atansar els fariseus i li van preguntar, per provar-lo, si era lícit per a un home de repudiar la seva dona.
3 Ell respongué i els digué: Què us va manar Moisès?
4 I ells digueren: Moisès va perme- tre d’escriure una acta de divorci, i de repudiar.
5 I Jesús va respondre, i els digué: A causa de la duresa del vostre cor, us va escriure aquest manament.
6 Però des del principi de la creació Déu els va fer mascle i femella,
7 per això l’home deixarà el seu pare i la seva mare, i s’unirà amb la seva dona,
8 i els dos seran una sola carn. De manera que ja no són dos, sinó una sola carn.
9 Per tant, allò que Déu ha junyit, que no ho separi l’home.
10 I quan eren a casa, els seus dei- xebles li van tornar a fer preguntes concernent això.
11 I els diu: El qui repudia la seva muller i es casa amb una altra, comet adulteri contra ella.
12 I si una dona repudia el seu marit i es casa amb un altre, comet adul- teri.
13 I li van dur uns nens perquè els toqués, però els deixebles renyaven els qui els portaven.
14 I en veure-ho, Jesús es va indig- nar i els digué: Deixeu que els nens vinguin a mi i no els ho impediu, perquè dels que són com ells és el regne de Déu.
15 En veritat us dic: El qui no rebi el regne de Déu com un nen, no hi entrarà pas.
9:49 Lv 2:13 10:1-12 Mt 19:1-12 10:13-34 Lc 18:15-34
9:42 Lc 17:1, 2 9:46 Is 66:24 10:4 Dt 24:1 10:6 Gn 1:27; 5:2
9:48 Is 66:24 10:8 Gn 2:24
1067


   1073   1074   1075   1076   1077