Page 1089 - Biblia Català TBS
P. 1089

55 a Abraham i al seu llinatge per sempre, com ho havia dit als nostres pares.
56 I Maria s’estigué amb ella uns tres mesos, i després se’n tornà a casa seva.
57 I a Elisabet se li va complir el temps d’infantar, i tingué un  ll.
58 I els veïns i els seus parents es- coltaren que el Senyor havia mostrat la seva gran misericòrdia en ella, i s’alegraren amb ella.
59 I s’esdevingué que el dia vuitè anaren a circumcidar el nen, i li volien posar el nom del seu pare, Zacaries.
60 Però la seva mare va respondre, i digué: No, sinó que es dirà Joan.
61 I li digueren: No hi ha ningú en la teva parentela que porti aquest nom. 62 I feien signes al seu pare per saber quin nom volia que li poses- sin.
63 I ell demanà una tauleta, i va escriure, dient: Joan és el seu nom. I tots restaren meravellats.
64 I a l’instant se li destravà la boca i la llengua, i parlava beneint Déu. 65 I el temor s’apoderà de tots els seus veïns, i per tota la muntanya de Judea s’anaven divulgant totes aquestes coses.
66 I tots els qui ho escoltaven ho re- tenien en el seu cor, i deien: Doncs, què serà aquest nen? I la mà del Senyor era amb ell.
67 I Zacaries, el seu pare, fou om- plert de l’Esperit Sant, i profetitzà, dient:
68 Beneït el Senyor, el Déu d’Israel, perquè ha visitat i ha fet redempció per al seu poble.
69 I ens ha alçat el corn de salvació, a la casa de David, el seu servent,
70 com ho havia anunciat des d’antic per boca dels seus sants profetes:
Lluc 1, 2
71 salvació dels nostres enemics, i de la mà de tots els qui ens odien. 72 Per fer misericòrdia amb els nos- tres pares, i recordar-se del seu sant pacte,
73 del jurament que jurà a Abraham el nostre pare, de concedir-nos que, 74 sense por, alliberats de la mà dels nostres enemics, el servim
75 en santedat i justícia davant d’ell tots els dies de la nostra vida.
76 I tu, nen, seràs anomenat profeta de l’Altíssim, perquè aniràs davant de la faç del Senyor a preparar els seus camins,
77 per donar al seu poble el coneixe- ment de la salvació en el perdó dels seus pecats,
78 per les entranyes de misericòrdia del nostre Déu amb què ens visità des de les altures el sol naixent,
79 per il·luminar els qui estan asse- guts en la fosca i l’ombra de la mort, per encaminar els nostres peus pel camí de la pau.
80 I el nen anava creixent i s’enfortia en esperit, i s’estava en els deserts,  ns al dia de la seva manifestació a Israel.
2
1:59 Gn 17:12 1:69 Ps 132:17 1:72, 73 Ps 105:8, 9 1:76 Ml 3:1 1:79 Is 9:2 2:1-7 Mt 1:18-25 1081
I s’esdevingué, en aquells dies,
que sortí un edicte de Cèsar August perquè es fes el cens de tota la humanitat.
2 El cens en si fou fet primera- ment quan Quirini era governador de Síria.
3 I tothom anava a empadronar-se, cadascú a la seva pròpia ciutat.
4 I Josep també pujà des de Galilea, de la ciutat de Natzaret, a Judea, a la ciutat de David, que es diu Betlem, perquè ell era de la casa i del llinatge de David,
5 a empadronar-se amb Maria, la dona promesa amb ell, que estava encinta.
6 I s’esdevingué que mentre eren allà, se li compliren els dies del part, 7 i va infantar el seu Fill primogènit, i l’embolcallà i el reclinà en la men-


   1087   1088   1089   1090   1091