Page 1091 - Biblia Català TBS
P. 1091

descoberts els pensaments de molts cors.
36 I hi havia també una profetessa, Anna,  lla de Fanuel, de la tribu d’Aser, d’edat molt avançada. Després de la seva virginitat havia viscut set anys amb el seu marit.
37 I era viuda d’uns vuitanta-quatre anys, i no s’apartava del temple ser- vint nit i dia amb dejunis i pregàries. 38 I, en aquell mateix moment, ella va pujar i donava gràcies al Senyor, i parlava d’ell a tots els qui esperaven la redempció a Jerusalem.
39 I quan hagueren complert totes les coses d’acord amb la llei del Senyor, se’n tornaren a Galilea, a la seva ciutat de Natzaret.
40 I el nen anava creixent i s’enfor- tia en esperit, omplint-se de saviesa: i la gràcia de Déu era sobre ell.
41 I els seus pares anaven cada any a Jerusalem per la festa de la Pasqua.
42 I quan tenia dotze anys, pujaren a Jerusalem, segons el costum de la festa.
43 I en acabar-se els dies, quan se’n tornaven, el nen Jesús va romandre a Jerusalem sense que Josep i la seva mare se n’adonessin.
44 I suposant que ell era a la cara- vana, van fer una jornada de camí, i el cercaven entre els parents i els coneguts.
45 I com que no el van trobar, se’n tornaren a Jerusalem, cercant-lo.
46 I s’esdevingué que, al cap de tres dies, el van trobar en el temple, asse- gut enmig dels mestres, escoltant-los i fent-los preguntes.
47 I tots els qui l’escoltaven restaven admirats del seu enteniment i de les seves respostes.
48 I en veure’l, restaren atònits, i la seva mare li digué: Fill, per què t’has portat així amb nosaltres? Heus aquí,
Lluc 2, 3
el teu pare i jo t’hem estat cercant angoixats.
49 I ell els digué: Per què em cercà- veu? ¿No sabíeu que em cal estar en les coses del meu Pare?
50 I ells no van entendre això que els havia dit.
51 Després baixà amb ells i va anar a Natzaret, i els era obedient. I la seva mare guardava totes aquestes coses en el seu cor.
52 I Jesús progressava en saviesa i en estatura i en gràcia davant de Déu i dels homes.
3
2 quan Annàs i Caifàs eren prin- cipals sacerdots: la paraula de Déu vingué sobre Joan, el  ll de Zacaries, en el desert.
3 I va anar per tota la rodalia del Jordà, predicant un baptisme de penediment per a la remissió dels pecats,
4 tal com està escrit en el llibre de les paraules del profeta Isaïes, dient: La veu d’un que crida en el desert: Prepareu el camí del Senyor, dreceu les seves senderes.
5 Tot barranc serà omplert, i tot ser- rat i tossal seran abaixats, i els llocs torts seran adreçats i els abruptes es tornaran en camins plans.
6 I tothom veurà la salvació de Déu.
7 Deia, doncs, a les multituds que havien sortit a fer-se batejar per ell: Cria d’escurçons, qui us ha advertit per fugir de la ira que vindrà?
8 Feu, doncs, fruits dignes del pe- nediment, i no comenceu a dir en el vostre interior: Tenim Abraham
2:41 Ex 23:15 2:47 Ps 119:99; Jn 7:15 3:1-20 Mt 3:1-12; Jn 1:19-28 3:2 Jn 11:49-51 3:4-6 Is 40:3-5
L’any quinzè de l’imperi de
Tiberi Cèsar, quan Ponç Pilat era governador de Judea, i Herodes era tetrarca de Galilea i el seu germà Filip era tetrarca d’Iturea i de la co- marca de Traconítida, i Lisànies era tetrarca d’Abilene,
1083


   1089   1090   1091   1092   1093