Page 1092 - Biblia Català TBS
P. 1092

Lluc 3, 4
per pare, perquè us dic que Déu pot fer sorgir d’aquestes pedres  lls a Abraham.
9 I la destral ja és posada a l’arrel dels arbres: tot arbre, doncs, que no fa bon fruit és tallat i llançat al foc.
10 I les multituds li preguntaven, dient: Què hem de fer, doncs?
11 I respongué, i els diu: El qui tin- gui dues túniques que en doni al qui no en té, i el qui tingui menjar que faci el mateix.
12 Vingueren també uns publicans a fer-se batejar, i li van dir: Mestre, què hem de fer?
13 I ell els digué: No exigiu més del que se us ha manat.
14 I uns soldats també li pregunta- ren, dient: I nosaltres, què hem de fer? I els va dir: No feu extorsió a ningú ni acuseu falsament, i acon- tenteu-vos amb el vostre sou.
15 Com que el poble estava expec- tant, i tots pensaven en el seu cor que Joan potser era el Crist,
16 Joan va respondre i digué a tot- hom: Certament, jo us batejo en aigua, però ve aquell qui és més poderós que jo, de qui no sóc digne de deslligar la corretja del seu calçat. Ell us batejarà en Esperit Sant i foc. 17 Ell té la ventadora a la seva mà: i porgarà la seva era, i aplegarà el blat al seu graner, i cremarà la palla en un foc que mai no s’apaga.
18 I amb moltes i diverses exhor- tacions anunciava l’evangeli al poble. 19 Però el tetrarca Herodes, blasmat per ell a causa d’Herodies, la dona del seu germà Filip, i per totes les maldats que Herodes havia fet,
20 encara va afegir aquesta maldat sobre totes: va tancar Joan a la presó.
21 I s’esdevingué que, quan tot el poble era batejat, Jesús també va ser batejat. I mentre pregava, s’obrí el cel,
3:16 Ft 2:3, 4 3:17 Mt 13:30 3:21-22 Mt 3:13-17 1084
22 i l’Esperit Sant, en forma corpo- ral, com un colom, baixà sobre ell, i vingué una veu del cel que deia: Tu ets el meu Fill, l’Estimat, en tu estic complagut.
23 I Jesús mateix començà el seu ministeri quan tenia uns trenta anys. Era  ll –segons se suposava– de Josep, d’Helí,
24 de Mattat, de Leví, de Melquí, de Jannaí, de Josep,
25 de Mattaties, d’Amós, de Nahum, d’Eslí, de Naggai,
26 de Maat, de Mattaties, de Semeí, de Josep, de Judà,
27 de Joannàs, de Resà, de Zorobabel, de Salatiel,
28 de Nerí, de Melquí, d’Addí, de Cosam, d’Elmodam, d’Er,
29 de Josuè, d’Eliezer, de Jorim, de Mattat, de Leví,
30 de Simeó, de Judà, de Josep, de Jonan, d’Eliaquim,
31 de Meleà, de Mennà, de Mattatà, de Natan, de David,
32 de Jessè, d’Obed, de Booz, de Salmon, de Naasson,
33 d’Aminadab, d’Aram, d’Esrom, de Farés, de Judà,
34 de Jacob, d’Isaac, d’Abraham, de Taré, de Nacor,
35 de Serug, de Ragau, de Fàlec, d’Éber, de Salà,
36 de Cainan, d’Arfaxad, de Sem, de Noè, de Lamec,
37 de Matusalem, d’Henoc, de Jared, de Maleleel, de Cainan,
38 d’Enós, de Set, d’Adam, de Déu.
4
3:23-38 Mt 1:1-17 4:1-15 Mt 4:1-17
Llavors Jesús, ple de l’Esperit
Sant, tornà del Jordà i fou dut per l’Esperit al desert,
2 i durant quaranta dies fou temp- tat pel diable. I en aquells dies no menjà res, i, quan s’acabaren, tin- gué fam.
3 I el diable li digué: Si ets Fill de Déu, digues a aquesta pedra que es torni pa.


   1090   1091   1092   1093   1094