Page 1102 - Biblia Català TBS
P. 1102

Lluc 8, 9
47 I la dona, veient que no havia restat amagada, vingué tremolant i caigué davant d’ell, i va explicar-li davant de tot el poble per quina causa l’havia tocat, i com fou guari- da immediatament.
48 I ell li digué: Tingues con ança  lla, la teva fe t’ha salvat, vés-te’n en pau.
49 Encara estava parlant quan vin- gué un de la casa del principal de la sinagoga a dir-li: La teva  lla ha mort, no amoïnis el Mestre.
50 Però Jesús, havent-ho sentit, li respongué, dient: No tinguis por, solament creu i serà guarida.
51 Ivaentraralacasainodeixà entrar ningú llevat de Pere, i Jaume, i Joan i el pare i la mare de la nena. 52 I tots ploraven i es dolien per ella. Però ell digué: No ploreu, no és morta, sinó que dorm.
53 I es burlaven d’ell perquè sabien que era morta.
54 I ell, després de treure’ls tots a fora, li va agafar la mà i va exclamar, dient: Nena, aixeca’t.
55 I va tornar el seu esperit i es va aixecar immediatament. I manà que li donessin de menjar.
56 I els seus pares restaren atònits, i ell els manà que no diguessin a ningú el que havia passat.
9I va convocar els seus dotze dei- xebles i els donà poder i potestat sobre tots els dimonis i per guarir malalties.
2 I els envià a predicar el regne de Déu i a guarir els malalts.
3 I els digué: No prengueu res per al camí, ni bastons, ni alforja, ni pa, ni diners, ni tingueu dues túniques cada un.
4 I a qualsevol casa on entreu, ro- maneu-hi  ns que sortiu d’allà.
5 I tots els qui no us rebin, sortiu d’aquella ciutat i espolseu-vos la pols dels vostres peus en testimoniatge contra ells.
8:52 Jn 11:11-13 9:1-6 Mt 10:5-15 9:5 Ft 13:51 1094
6 I van sortir i anaven pels pobles predicant l’evangeli i guarint per tot arreu.
7 I Herodes el tetrarca va sentir parlar de totes les coses que ell feia, i estava perplex, perquè alguns deien: Joan ha ressuscitat d’entre els morts.
8 I altres: Ha aparegut Elies; i uns altres: Un dels antics profetes ha ressuscitat.
9 I Herodes digué: A Joan, jo el vaig fer decapitar, però qui és aquest de qui sento dir tals coses? I buscava de veure’l.
10 I quan els apòstols van tornar, li van explicar tot el que havien fet. I se’ls va endur i es retirà en privat en un lloc desert d’una ciutat anomena- da Betsaida.
11 Però les multituds se’n van ado- nar i el van seguir. I els va rebre i els parlava del regne de Déu i guaria els qui tenien necessitat de curació.
12 I el dia començava a declinar, i vingueren els dotze i li digueren: Acomiada la multitud perquè se’n vagin als pobles del voltant i als masos per allotjar-se i trobar provi- sions, perquè aquí som en un lloc desert.
13 Però els digué: Doneu-los vos- altres de menjar. I ells digueren: No tenim sinó cinc pans i dos peixos, llevat que anem nosaltres a comprar menjar per a tota aquesta gent.
14 Perquè hi havia com uns cinc mil homes. Llavors digué als seus deixebles: Feu-los reclinar en colles de cinquanta.
15 Ihovanferaixí,ielsvanfer reclinar tots.
16 I va prendre els cinc pans i els dos peixos, alçà la mirada cap al cel, els beneí, els va partir i els donava als seus deixebles perquè els servis- sin a la multitud.
9:7-17 Mt 14:1-21 9:10-17 Jn 6:1-14


   1100   1101   1102   1103   1104