Page 1107 - Biblia Català TBS
P. 1107

cel donarà l’Esperit Sant als qui li demanin!
14 I estava expulsant un dimoni que era mut, i succeí que després de sortir el dimoni, el mut va parlar; i les multituds restaren admirades.
15 Però alguns d’ells deien: És per Beelzebul, el príncep dels dimonis, que expulsa els dimonis.
16 I altres, per provar-lo, cercaven d’ell un senyal del cel.
17 I ell, coneixent llurs pensaments, els digué: Tot reialme dividit contra si mateix és devastat, i una casa con- tra una casa, cau.
18 I si Satanàs està dividit contra ell mateix, ¿com es mantindrà el seu reialme? Perquè dieu que jo expulso els dimonis per Beelzebul.
19 I si jo expulso els dimonis per Beelzebul, ¿per qui els expulsen els vostres  lls? Per això, ells seran els vostres jutges.
20 Però si jo expulso els dimonis amb el dit de Déu, certament ha arribat a vosaltres el regne de Déu.
21 Quan l’home fort, ben armat, guarda el seu palau, les seves pos- sessions estan en pau.
22 Però quan arriba el que és més fort que ell i el venç, li pren totes les seves armes en què con ava i reparteix les seves despulles.
23 Qui no és amb mi, és contra mi; i qui amb mi no recull, escampa.
24 Quan l’esperit impur ha sortit de l’home, vaga per llocs sense aigua, bus- cant repòs. Com que no en troba, diu: Tornaré a casa meva, d’on vaig sortir. 25 I arriba i la troba escombrada i endreçada.
26 Aleshores va i pren set altres es- perits pitjors que ell, i entren i habi- ten allí; i les darreries d’aquell home esdevenen pitjors que les primeries.
Lluc 11
27 I succeí que, mentre ell deia aquestes coses, una dona d’entre la multitud va alçar la veu i li digué: Feliç el ventre que et va portar i els pits que vas mamar!
28 I ell digué: Més aviat, feliços els qui escolten la paraula de Déu i la guarden.
29 I havent-se aplegat encara més multitud, començà a dir: Aquesta generació és dolenta; està cercant un senyal, i no li serà donat cap senyal sinó el senyal del profeta Jonàs.
30 Perquè com Jonàs va ser un senyal per als ninivites, així també ho serà el Fill de l’home per a aques- ta generació.
31 La reina del sud s’alçarà en el judi- ci amb els homes d’aquesta generació, i els condemnarà; perquè ella vingué des dels límits de la terra per escoltar la saviesa de Salomó, i mireu, aquí n’hi ha un més gran que Salomó.
32 Els homes de Nínive s’alçaran en el judici amb aquesta generació, i la condemnaran; perquè es van pene- dir a la predicació de Jonàs, i mireu, aquí n’hi ha un més gran que Jonàs.
33 I ningú no encén una llàntia per posar-la en un lloc amagat, ni sota la mesura, sinó sobre el portallànties, a   que els qui entrin vegin la claror. 34 La llàntia del cos és l’ull. Per tant, si el teu ull és bo, també tot el teu cos està il·luminat; però si és dolent, també el teu cos és fosc.
35 Vigila, doncs, que la llum que hi ha en tu no sigui foscor.
36 Si, doncs, tot el teu cos és llu- minós, sense cap part fosca, tot ell estarà il·luminat, com quan la llàntia t’il·lumina amb la seva resplendor.
37 I en acabar de parlar, un fariseu el convidà a dinar a casa seva. I des- prés d’entrar, es va reclinar a taula.
11:14-23 Mt 12:22-30 11:24-26 Mt 12:43-45 11:29-32 Jo 1:1; Mt 12:38-42 11:31 1Re 10:1 11:32 Jo 3:5-10 11:33-36 Mt 6:23, 23 11:34 el mot grec “haplous” té el sentit de “simple, pur” 11:37-54 Mt 23:1-36
1099


   1105   1106   1107   1108   1109