Page 111 - Biblia Català TBS
P. 111

a   que trobi gràcia als teus ulls. I considera que aquesta gent és el teu poble.
14 I ell digué: La meva presència anirà amb tu, i et donaré repòs.
15 I ell li digué: Si la teva presència no va amb mi, no ens facis pujar d’aquest lloc.
16 I ara, en què es coneixerà que he trobat gràcia als teus ulls, jo i el teu poble? ¿No és en què tu vas amb nosaltres, i nosaltres, jo i el teu poble, hem estat distingits de tots els pobles que hi ha sobre la faç de la terra?
17 I Jahveh va dir a Moisès: Jo faré també això que has dit, perquè has trobat gràcia als meus ulls i et conec pel nom.
18 I ell digué: Et prego que em mos- tris la teva glòria.
19 I va dir: Jo faré passar tota la meva bondat davant del teu rostre, i proclamaré el Nom de Jahveh davant teu. I tindré misericòrdia de qui jo tingui misericòrdia, i em com- padiré de qui jo em compadeixi.
20 I digué: No pots veure la meva faç, perquè cap home no pot veu- re’m i viure.
21 I Jahveh va dir: Heus aquí, hi ha un lloc vora meu, i tu t’estaràs dret dalt de la roca,
22 i s’esdevindrà que, quan passi la meva glòria, jo et  caré dins una esquerda de la roca i et cobriré amb el meu palmell  ns que hagi passat, 23 després apartaré el meu palmell, i tu veuràs la meva esquena, però la meva faç no es podrà veure.
Èxode 33, 34
3 I cap home no pujarà amb tu, ni tampoc es veurà ningú en tota la muntanya, ni el bestiar menut ni els bous pasturaran davant d’aquesta muntanya.
4 I ell tallà dues taules de pedra com les primeres; i Moisès es llevà de matí i pujà a la muntanya del Sinaí tal com Jahveh li havia manat, i prengué les dues taules de pedra a la seva mà.
5 I Jahveh baixà dins el núvol, i s’estigué allà amb ell, i proclamà el Nom de Jahveh.
6 I Jahveh passà davant del seu ros- tre, i proclamà: Jahveh, Jahveh, Déu compassiu i misericordiós, lent per a la ira i gran en bondat i veritat,
7 que mantens la teva misericòrdia a milers i perdones la iniquitat i la transgressió i el pecat, i certament ell no deixarà sense càstig el culpable, visitant la iniquitat dels pares sobre els  lls i sobre els  lls dels  lls  ns a la tercera i quarta generació.
8 I Moisès s’afanyà, i es prosternà  ns a terra i adorà.
9 I digué: Si us plau, si he trobat grà- cia als teus ulls, Senyor, et prego que el Senyor vagi enmig nostre; encara que aquest poble és dur de bescoll, perdona la nostra iniquitat i el nostre pecat, i pren-nos com a herència teva.
10 I ell va dir: Heus aquí, faig un pacte amb tu; faré prodigis davant tot el teu poble que mai no s’han fet en tota la terra ni en cap nació. I tot el poble, enmig del qual estàs, veurà l’obra de Jahveh, perquè és una cosa terrible el que faré amb tu.
34
I Jahveh va dir a Moisès:
Talla’t dues taules de pedra com les primeres, i jo escriuré sobre les taules les paraules que hi havia a les primeres taules que vas trencar. 2 I estigues preparat per demà, i puja de matí a la muntanya del Sinaí, i estigues-te allà davant meu al cim de la muntanya.
Guarda el que avui et mano: Heus
33:14 Is 63:9 33:19 Rm 9:15 33:20 Jn 1:18; 1Tm 6:16 34:1 Ex 32:15
11
aquí, jo expulsaré del teu davant
l’amorreu i el cananeu i l’hittita i el perizita i l’hivita i el jebuseu.
12 Guarda’t de fer cap pacte amb els habitants de la terra on ets a punt d’entrar, no sigui que esdevinguin un parany enmig teu.
103


   109   110   111   112   113