Page 113 - Biblia Català TBS
P. 113

Moisès resplendia, i Moisès es torna- va a posar el vel damunt la cara, ns que entrava a parlar amb ell.
Èxode 34, 35
perfumat, i la cortina de l’entrada, a l’entrada del tabernacle,
16 l’altar de l’holocaust amb el seu engraellat de bronze, les seves bar- res i tots els seus objectes, la conca i la seva base,
17 les cortines de l’atri amb les seves columnes i els seus sòcols, i la cortina de la porta de l’atri,
18 les estaques del tabernacle i les estaques de l’atri amb les seves cor- des,
19 els vestits ornamentats per minis- trar com a sacerdots dins el santu- ari, els vestits sants per al sacerdot Aaron i els vestits dels seus lls per ministrar com a sacerdots.
20 I tota la congregació dels lls d’Israel sortí de davant Moisès,
21 i vingueren tots els que foren moguts pel seu cor i tots els que tingueren el seu esperit disposat, i portaren l’ofrena elevada de Jahveh per a l’obra de la tenda de la reunió, i per a tot el seu servei, i per als ves- tits sants.
22 I vingueren tots els qui tenien el cor disposat, tant homes com dones; portaren braçalets, arraca- des, anells i collarets, tota mena d’objectes d’or. I vingué tothom que volia oferir una ofrena brandada d’or a Jahveh.
23 I tothom que tenia blau i porpra i escarlata i lli  retort, i pèl de cabra, pells de moltó tenyides de vermell i pells de tàkhaix, ho portava.
24 I tot el qui elevava una ofrena de plata o bronze portava l’ofrena a Jahveh, i tot el qui tenia fusta d’acàcia per a tota l’obra del servei, en portava.
25 I totes les dones sàvies de cor la- ven amb les seves mans, i portaven el que havien lat: teixits de blau i porpra, escarlata i lli .
26 I totes les dones, el cor de les quals era mogut per la saviesa, la- ven pèl de cabra.
gació dels lls d’Israel, i els 35
I Moisès aplegà tota la congre-
digué: Aquestes són les paraules que Jahveh ha manat per fer-les.
2 Sis dies es treballarà, però el dia setè serà sant per a vosaltres, un dissabte de descans dedicat a Jahveh. Tot el que treballi en ell, serà fet morir.
3 No encendreu foc en cap dels vos- tres estatges en el dia de descans.
4 I Moisès parlà a tota la congrega- ció dels lls d’Israel, dient: Això és el que Jahveh ha manat, dient:
5 Preneu d’entre vosaltres una ofre- na elevada per a Jahveh. Tot el qui tingui el seu cor disposat, que porti l’ofrena a Jahveh: or i plata i bronze, 6 i blau i porpra i escarlata i lli  retort i pèl de cabres
7 i pells de moltó tenyides de vermell i pells de tàkhaix i fusta d’acàcia
8 i oli per a la llàntia, i aromes per a l’oli de la unció i per a l’encens perfumat,
9 i pedres d’ònix, i pedres d’encast per a l’efod i el pectoral.
10 I tot savi de cor entre vosaltres que vingui, i faci tot el que Jahveh ha manat:
11 el tabernacle, la seva tenda i la seva coberta, els seus fermalls i les seves posts, els seus travessers, les seves columnes i els seus sòcols;
12 l’arca i les seves barres, el propi- ciatori i el vel cobertor,
13 la taula i les seves barres i tots els seus objectes, i el pa de la presenta- ció,
14 i el lampadari per a la llum i els seus objectes i les seves llànties, i l’oli per a la llàntia,
15 i l’altar de l’encens i les seves barres, i l’oli de la unció, i l’encens
35:21 1Cr 29:9
105


   111   112   113   114   115