Page 1120 - Biblia Català TBS
P. 1120

Lluc 19, 20
42 dient: Si tu haguessis conegut, al- menys en aquest el teu dia, les coses que són per a la teva pau! Ara, però, això ha estat amagat dels teus ulls. 43 Perquè vindran dies damunt teu en què els teus enemics posaran una tanca al teu voltant i t’assetjaran i t’estrenyeran per tots costats.
44 I et llançaran a terra, a tu i als teus  lls de dintre teu, i no deixaran dintre teu pedra sobre pedra, perquè no has conegut el temps de la teva visitació.
45 I va entrar en el temple i comen- çà a expulsar-ne els qui hi venien i compraven,
46 dient-los: Està escrit: La meva casa és casa de pregària, però vosal- tres n’heu fet una cova de lladres.
47 I cada dia ell era ensenyant en el temple. I els principals sacerdots, i els escribes i els principals del poble intentaven destruir-lo.
48 Però no trobaven la manera de fer-li res, perquè tot el poble estava pendent d’ell i l’escoltava.
20
7 I van respondre que no sabien d’on era.
8 I Jesús els digué: Jo tampoc no us dic amb quina potestat faig aquestes coses.
9 I començà a dir al poble aquesta paràbola: Un home va plantar una vinya, i la va arrendar a uns vinya- ters, i se’n va anar lluny per una llarga temporada.
10 I quan fou el temps, va enviar un servent als vinyaters, perquè li donessin del fruit de la vinya; però els vinyaters el van apallissar i el van acomiadar sense res.
11 I va tornar a enviar un altre ser- vent, però aquest també el van apa- llissar i ultratjar, i el van acomiadar sense res.
12 I encara tornà a enviar-ne un tercer; i també aquest el van ferir i el tragueren fora.
13 Llavors l’amo de la vinya digué: Què faré? Enviaré el meu  ll estimat; potser a ell, en veure’l, el respecta- ran.
14 Però, en veure’l, els vinyaters van raonar entre ells, dient: Aquest és l’hereu; veniu, matem-lo, perquè l’heretat sigui nostra.
15 I el tragueren fora de la vinya i el van matar. Què els farà, doncs, l’amo de la vinya?
16 Vindrà i destruirà aquests vinya- ters, i donarà la vinya a uns altres. En sentir això, digueren: Que no sigui pas així!
17 Però ell els va mirar, i digué: Què vol dir, doncs, allò que està escrit: La pedra que rebutjaren els construc- tors, aquesta ha esdevingut cap de cantonada?
18 Tot el qui caigui sobre aquesta pedra, serà esmicolat; però aquell sobre qui caigui, el farà pols.
19 I en aquell mateix moment, els principals sacerdots i els escribes
I en un d’aquells dies
s’esdevingué que, mentre ell instruïa el poble en el temple i anun- ciava l’evangeli, es van presentar els principals sacerdots i els escribes amb els ancians;
2 i li van parlar, dient: Digues-nos amb quina potestat fas aquestes coses, o qui és el qui t’ha donat aquesta po- testat?
3 I va respondre i els digué: Jo també us faré una pregunta, i contesteu-me. 4 El baptisme de Joan, era del cel o dels homes?
5 Però ells raonaven entre ells, dient: Si diem: Del cel; ell dirà: Doncs, per què no el vau creure?
6 I si diem: Dels homes, tot el poble ens apedregarà, perquè estan con- vençuts que Joan era un profeta.
19:46 Is 56:7; Jr 7:11. 20:1-26 Mt 21:23-46; 22:15-22 20:9 Is 5:1-7 20:16 Ft 13:46, 47 20:17 Ps 118:22.
1112


   1118   1119   1120   1121   1122