Page 1123 - Biblia Català TBS
P. 1123

30 Quan ja broten, en veure-ho, per vosaltres mateixos sabeu que l’estiu és a prop.
31 Així també vosaltres, quan vegeu que s’esdevenen aquestes coses, sa- pigueu que el regne de Déu és a prop.
32 En veritat us dic: No passarà pas aquesta generació,  ns que tot s’hagi complert.
33 El cel i la terra passaran, però les meves paraules no passaran.
34 I tingueu compte per vosaltres mateixos, no sigui que els vostres cors s’afeixuguin amb la disbauxa i l’embriaguesa i les preocupacions de la vida, i de sobte us vingui al damunt aquell dia.
35 Perquè vindrà com un llaç da- munt de tots els qui habiten sobre la faç de tota la terra.
36 Vetlleu, doncs, pregant en tot moment, a   que pugueu ser tinguts per dignes d’escapar de totes aques- tes coses que s’han d’esdevenir, i us pugueu mantenir ferms davant del Fill de l’home.
37 I passava els dies ensenyant en el temple, i a les nits sortia i s’estava a la muntanya anomenada de les Oliveres.
38 I tot el poble, de bon matí, venia a ell en el temple per escoltar-lo.
3 I Satanàs entrà en Judes, l’anome- nat Iscariot, que era del nombre dels dotze.
4 I se n’anà a parlar amb els prin- cipals sacerdots i amb els o cials de la guàrdia sobre la manera de lliurar-los-el.
Lluc 21, 22
5 I ells se’n van alegrar i van acor- dar de donar-li diners.
6 I s’hi va comprometre i cercava una oportunitat per lliurar-los-el en absència de la multitud.
7 I arribà el dia dels Àzims, en el qual s’ha de sacri car la Pasqua.
8 I ell va enviar Pere i Joan, dient: Aneu a preparar-nos la Pasqua per menjar-la.
9 I ells li digueren: On vols que la preparem?
10 Ell els digué: Heus aquí, quan entreu a la ciutat, us trobarà un home que porta una gerra d’aigua. Seguiu-lo  ns a la casa on entri.
11 I direu a l’amo de la casa: El Mestre et diu: On és l’estança on he de menjar la Pasqua amb els meus deixebles?
12 I ell us mostrarà una sala de dalt gran, moblada; prepareu-ho allà.
13 I se’n van anar i ho van trobar tal com els havia dit, i prepararen la Pasqua.
14 I quan va arribar l’hora, es recli- nà a taula, i els dotze apòstols amb ell.
15 I els digué: He desitjat moltíssim de menjar aquesta Pasqua amb vos- altres, abans que jo pateixi.
16 Perquè us dic: Ja no en menjaré més  ns que sigui complerta en el regne de Déu.
17 I va prendre una copa, va donar gràcies i digué: Preneu això i repar- tiu-ho entre vosaltres.
18 Perquè us dic: No beuré més del fruit del cep  ns que vingui el regne de Déu.
19 I va prendre un pa, va donar gràcies, el partí i els el donà, dient: Aquest és el meu cos, que és donat per a vosaltres. Feu això en memòria de mi.
20 Igualment també amb la copa, després de sopar, digué: Aquesta
22
I s’atansava la festa dels Àzims,
que s’anomena la Pasqua.
2 I els principals sacerdots i els escri- bes cercaven com el podrien matar, perquè tenien por del poble.
21:33 Is 40:8; 51:6 22:19 1Co 11:23-25
22:1-4 Mt 26:2-5; Jn 11:45-53; 13:21-30, 36-38; 18:12-27 22:7 Ex 12 22:20 Jr 31:31-34
1115


   1121   1122   1123   1124   1125