Page 1127 - Biblia Català TBS
P. 1127

38 I hi havia també una inscrip- ció damunt seu, escrita en lletres gregues, llatines i hebrees: Aquest és el Rei dels jueus.
39 I un dels malfactors penjats l’insultava, dient: Si tu ets el Crist, salva’t tu mateix i a nosaltres.
40 Però l’altre li va respondre, i el renyava dient: ¿Tampoc tu no tens temor de Déu, tot i estant sota la mateixa condemna?
41 I ben cert, nosaltres amb justícia, perquè rebem la justa pena per les coses que vam fer; però aquest no ha fet res mal fet.
42 I deia a Jesús: Senyor, recorda’t de mi quan vinguis en el teu regne. 43 I Jesús li digué: En veritat et dic: Avui seràs amb mi en el paradís.
44 I era vers l’hora sisena, i vingué la fosca sobre tota la terra  ns a l’hora novena.
45 I el sol s’enfosquí, i el vel del temple es va esquinçar pel mig.
46 I Jesús va exclamar amb veu forta, i digué: Pare, en les teves mans encomano el meu esperit! I havent dit aquestes paraules, va expirar.
47 I el centurió, en veure el que havia succeït, glori cava Déu, dient: Veritablement aquest home era just. 48 I totes les multituds que havien acudit a aquest espectacle, en veure les coses que havien passat, se’n tornaven copejant-se el pit.
49 I tots els seus coneguts s’estaven a certa distància, i les dones que l’havien seguit des de Galilea mira- ven aquestes coses.
50 I heus aquí, un home anomenat Josep, que era conseller del sanedrí, home bo i just,
51 que també esperava el regne de Déu –aquest no havia consentit en el propòsit ni en l’acció d’ells–, natural d’Arimatea, una ciutat dels jueus;
23:45 Ex 26:31-33 23:46 Ps 31:5 23:49 Lc 8:2, 3
24:1 Mt 28:1-10; Mc 16:1-8; Jn 20:1-23 24:10 Lc 8:2, 3, 23, 49, 55
Lluc 23, 24
52 aquest es va presentar a Pilat, i va demanar el cos de Jesús.
53 I havent-lo baixat, el va embolca- llar amb un llençol, i el posà en un sepulcre tallat a la roca, on encara no havia estat posat mai ningú.
54 I era el dia de la Preparació, i era a punt de començar el dissabte.
55 I també el van seguir les dones que havien vingut amb ell des de Galilea, i van veure el sepulcre, i com hi van posar el seu cos.
56 I en tornar, van preparar espècies aromàtiques i ungüents, i el dissabte van guardar el repòs, segons el ma- nament.
24
al sepulcre portant les espècies aro- màtiques que havien preparat; i n’hi havia altres amb elles.
2 I van trobar que la pedra havia estat feta rodolar de davant del se- pulcre.
3 I van entrar, i no hi van trobar el cos del Senyor Jesús.
4 I succeí que, mentre elles estaven perplexes per això, heus aquí, se’ls van aparèixer dos homes amb roba resplendent.
5 I com que elles es van omplir de por i van inclinar la cara  ns a terra, els digueren: Per què cerqueu entre els morts el qui viu?
6 No és aquí, sinó que ha ressusci- tat. Recordeu-vos del que us digué quan encara era a Galilea,
7 dient: Cal que el Fill de l’home sigui lliurat en mans d’homes pe- cadors, i que sigui cruci cat, i que ressusciti al tercer dia.
8 I es van recordar de les paraules d’ell.
9 I en tornar del sepulcre, van fer saber totes aquestes coses als onze i a tots els altres.
10 I foren Maria Magdalena, i Joana, i Maria de Jaume, i les altres que
23:53 Is 53:9
I el primer dia de la setmana,
molt de matí, elles vingueren
1119


   1125   1126   1127   1128   1129