Page 1135 - Biblia Català TBS
P. 1135

32 Però ell els digué: Jo tinc un aliment per menjar que vosaltres no coneixeu.
33 Els deixebles, doncs, es deien entre ells: ¿Li deu algú haver portat de menjar?
34 Jesús els diu: El meu aliment és fer la voluntat del qui m’ha enviat, i complir la seva obra.
35 ¿Oi que vosaltres dieu: Encara quatre mesos, i ve la sega? Heus aquí, us dic, alceu els vostres ulls i mireu els camps, que ja són blancs per a la sega.
36 I el qui sega rep el jornal i recull el fruit per a la vida eterna, a   que el qui sembra s’alegri juntament amb el qui sega.
37 Perquè en això és certa la dita: Un és el qui sembra, i un altre el qui sega.
38 Jo us he enviat a segar el que vosaltres no heu treballat; uns altres han treballat, i vosaltres heu entrat en la seva feina.
39 I molts samaritans d’aquella ciu- tat van creure en ell per la paraula de la dona, que donava testimoni: M’ha dit tot el que he fet.
40 Per això, quan els samaritans vingueren a ell, li pregaven que s’estigués amb ells; i s’hi estigué dos dies.
41 I molts més van creure per la paraula d’ell.
42 Ideienaladona:Janoéspelque tu has dit que creiem, perquè nosal- tres mateixos l’hem escoltat i sabem que ell és veritablement el Salvador del món, el Crist.
43 I després dels dos dies va sortir d’allà, i se n’anà a Galilea.
44 Perquè Jesús mateix havia testi - cat que un profeta no té honor en la seva terra.
45 Quan arribà a Galilea, els galileus el reberen, havent vist tot el que havia fet a Jerusalem durant la festa,
4:35 Mt 9:37 4:44 Mt 13:57 4:45 Jn 2:23
Joan 4, 5
perquè ells també havien anat a la festa.
46 Llavors Jesús anà una altra vega- da a Canà de Galilea, on havia tornat l’aigua en vi. I hi havia un funcio- nari reial que tenia el  ll malalt a Cafarnaüm.
47 Aquest, havent escoltat que Jesús havia vingut de Judea a Galilea, se n’anà a ell i li suplicava que baixés i guarís el seu  ll, perquè estava a punt de morir.
48 Llavors Jesús li digué: Si no veieu senyals i prodigis, no creureu.
49 El funcionari reial li diu: Senyor, baixa abans que es mori el meu  ll. 50 Jesús li diu: Vés, el teu  ll viu. I l’home va creure la paraula que Jesús li va dir, i se n’anà.
51 I quan ja baixava, els seus servents el vingueren a trobar, i li donaren la nova, dient: El teu  ll viu.
52 Llavors els va demanar a quina hora s’havia començat a posar més bé. I li digueren: Ahir a l’hora setena se li’n va anar la febre.
53 Llavors el pare s’adonà que fou en aquella hora en què Jesús li havia dit: El teu  ll viu. I va creure ell i tota la seva casa.
54 Jesús va fer també aquest segon senyal en venir de Judea a Galilea.
5
a Jerusalem.
Després d’aquestes coses s’esqueia
una festa dels jueus, i Jesús pujà
2 I hi ha a Jerusalem, vora la Porta de les Ovelles, un estany, anomenat en hebreu Betesdà, que té cinc pòr- tics.
3 En aquests hi havia ajaguts una gran multitud de malalts, cecs, coixos, paralítics, que esperaven el moviment de l’aigua.
4 Perquè un àngel, cada cert temps, baixava a l’estany i removia l’aigua. Llavors, el primer que hi entrava
1127


   1133   1134   1135   1136   1137