Page 1148 - Biblia Català TBS
P. 1148

Joan 11, 12
34 I digué: On l’heu posat? Li diuen: Senyor, vine a veure-ho.
35 Jesús plorà.
36 Llavors deien els jueus: Mireu com l’estimava.
37 Però alguns d’ells deien: ¿No podia ell, que va obrir els ulls del cec, fer també que aquest no morís?
38 Llavors Jesús es tornà a com- moure interiorment, i anà al sepul- cre. Era una cova amb una pedra posada damunt.
39 Jesús diu: Traieu la pedra. Marta, la germana del mort, li diu: Senyor, ja fa pudor, perquè és de quatre dies. 40 Jesús li diu: No t’he dit que si creus veuràs la glòria de Déu?
41 Llavors tragueren la pedra d’on era el mort. Jesús alçà els ulls enlaire, i digué: Pare, et dono gràcies perquè m’has escoltat.
42 Jo sé que sempre m’escoltes, però ho he dit per la gent que m’envolta, a   que creguin que tu m’has enviat. 43 I havent dit aquestes paraules, cridà amb veu forta: Llàtzer, vine a fora!
44 I el mort va sortir, lligat de peus i mans amb benes, i la cara embol- callada amb un sudari. Jesús els diu: Deslligueu-lo i deixeu-lo anar.
45 Llavors molts dels jueus que ha- vien vingut a Maria i havien vist el que Jesús havia fet, van creure en
46
ell. Però alguns d’ells se n’anaren als
fariseus i els van contar el que Jesús havia fet.
47 Llavors els principals sacerdots i els fariseus van reunir el consell, i deien: Què fem? Perquè aquest home fa molts senyals.
48 Si el deixem fer, tots creuran en ell, i vindran els romans i ens supri- miran el lloc i la nació.
49 Però un d’ells, Caifàs, que era gran sacerdot aquell any, els digué: Vosaltres no compreneu res.
50 No teniu en compte que ens convé més que un sol home mori pel poble que no pas que es perdi tota la nació.
51 Això, però, no ho digué per prò- pia iniciativa, sinó que, essent el gran sacerdot d’aquell any, profetit- zà que Jesús havia de morir per la nació,
52 i no sols per la nació, sinó també per reunir en un els  lls de Déu dis- persos.
53 Per tant, d’ençà d’aquell dia, acordaren de matar-lo.
54 Jesús, doncs, ja no caminava obertament entre els jueus, sinó que va marxar d’allí cap a la regió de vora del desert, a una ciutat anome- nada Efraïm, i s’hi estigué amb els seus deixebles.
55 I era a prop la Pasqua dels jueus, i molts del camp van pujar a Jerusalem abans de la Pasqua, per puri car-se.
56 Llavors cercaven Jesús, i es deien entre ells estant en el temple: Què us sembla? ¿Oi que no vindrà a la festa?
57 I els principals sacerdots i els fariseus havien donat ordre que si algú sabia on era, ho declarés, per tal d’agafar-lo.
12Llavors Jesús, sis dies abans de la Pasqua, anà a Betània, on era Llàtzer, el qui havia mort, i que ell havia ressuscitat d’entre els
morts.
2 Allí li van fer un sopar; i Marta servia, i Llàtzer era un dels qui eren a taula amb ell.
3 Llavors Maria prengué una lliura d’ungüent de nard pur, molt car, i va ungir els peus de Jesús, i li
11:38 o “davant” 11:38 Mt 27:60 11:45-57 Mt 26:1-5 11:52 Is 53:8; 49:6; Jn 10:16 12:1-8 Mt 26:6-13
1140


   1146   1147   1148   1149   1150