Page 1149 - Biblia Català TBS
P. 1149

eixugà els peus amb els seus cabells. I la casa s’omplí de la fragància de l’ungüent.
4 Aleshores un dels seus deixebles, Judes Iscariot,  ll de Simó, el qui l’havia de lliurar, diu:
5 ¿Per què no s’ha venut aquest ungüent per tres-cents denaris i s’ha donat als pobres?
6 Però això ho va dir no pas perquè li importessin els pobres sinó perquè era lladre, i com que tenia la caixa dels diners, prenia el que s’hi  cava. 7 Llavors Jesús digué: Deixa-la, ha guardat això per al dia de la meva sepultura.
8 Perquè els pobres sempre els teniu entre vosaltres, però a mi no em teniu sempre.
9 Llavors una gran multitud dels jueus va saber que era allà, i vingue- ren no sols per Jesús sinó també per veure Llàtzer, a qui havia ressuscitat d’entre els morts.
10 I els principals sacerdots resol- gueren de matar també Llàtzer,
11 perquè a causa d’ell molts dels jueus s’apartaven, i creien en Jesús.
12 L’endemà, la gran multitud que havia vingut a la festa, quan van sentir que Jesús venia a Jerusalem, 13 van agafar branques de les pal- meres, i el van sortir a rebre i crida- ven: Hosanna! Beneït el qui ve en el Nom del Senyor, el Rei d’Israel!
14 I Jesús va trobar un pollí d’ase, i s’hi assegué damunt, com està escrit:
15 No temis  lla de Sió. Heus aquí, el teu Rei ve assegut en un pollí de somera.
16 Primer els seus deixebles no van entendre aquestes coses, però quan Jesús fou glori cat, llavors van re- cordar que aquestes coses havien
12:8 Dt 15:11 12:9 Jn 11:43 12:10 Lc 16:31 12:15 Za 9:9 12:23 Jn 17:1 12:25 Mt 10:39
Joan 12
estat escrites d’ell, i que les hi van fer.
17 Llavors la multitud que havia estat amb ell quan cridà Llàtzer del sepulcre i el ressuscità d’entre els morts donaven testimoni.
18 I per això la multitud sortia a rebre’l, perquè havien sentit dir que ell havia fet aquest senyal.
19 Els fariseus, doncs, es deien entre ells: ¿Veieu com no hi aconseguiu res? Heus aquí, el món se n’ha anat darrere d’ell.
20 I hi havia alguns grecs entre els que havien pujat per adorar durant lafesta;
21 aquests, doncs, van anar a Felip, el de Betsaida de Galilea, i li dema- naven dient: Senyor, volem veure Jesús.
22 Felip anà i ho diu a Andreu, i tot seguit Andreu i Felip ho diuen a Jesús.
23 I Jesús els respongué, dient: Ha arribat l’hora que el Fill de l’home sigui glori cat.
24 En veritat, en veritat us dic: Si el gra de blat que cau a terra no mor, resta ell sol; però si mor, porta molt de fruit.
25 Qui estima la seva vida, la perdrà; i qui odia la seva vida en aquest món, la guardarà per a la vida eterna.
26 Si algú em serveix, que em segueixi, i on jo sóc, també hi serà el meu servent. I si algú em serveix, el Pare l’honrarà.
27 Ara la meva ànima està con- torbada, ¿i què diré? Pare salva’m d’aquesta hora? Però per això he arribat a aquesta hora.
28 Pare, glori ca el teu Nom. Llavors vingué una veu del cel: L’he glori cat, i encara el glori caré.
29 Llavors la multitud que era allà i ho havia sentit deia que havia estat
12:12-19 Mt 21:1-11 12:13 Ps 118:25,26 12:28 Mt 3:17
1141


   1147   1148   1149   1150   1151