Page 1152 - Biblia Català TBS
P. 1152

Joan 13, 14
vaig dir als jueus: On jo vaig, vosal- tres no hi podeu venir, també ara us ho dic a vosaltres.
34 Us dono un manament nou, que us estimeu els uns als altres. Com us he estimat, estimeu-vos també els uns als altres.
35 En això coneixeran tots que sou deixebles meus, si teniu amor entre vosaltres.
36 Simó Pere li diu: Senyor, on vas? Jesús li respongué: Allà on vaig, ara no em pots seguir, però em seguiràs més tard.
37 Pere li diu: Senyor, per què no et puc seguir ara mateix? Posaré la meva vida per tu.
38 Jesús li respongué: Posaràs la teva vida per mi? En veritat, en veri- tat et dic: No cantarà el gall  ns que no m’hagis negat tres vegades.
2 EnlacasadelmeuParehiha moltes estances, si no fos així, us ho hauria dit. Vaig a preparar un lloc per a vosaltres.
3 I si me’n vaig i us preparo un lloc, tornaré i us prendré amb mi, perquè on jo sóc, també hi sigueu vosaltres. 4 I sabeu on jo vaig, i també sabeu el camí.
5 Tomàs li diu: Senyor, no sabem on vas, ¿i com en podem saber el camí? 6 Jesúslidiu:Josócelcamíila veritat i la vida: ningú no ve al Pare sinó per mi.
7 Si m’haguéssiu conegut, també hauríeu conegut el meu Pare. I des d’ara el coneixeu, i l’heu vist.
8 Felip li diu: Senyor, mostra’ns el Pare, i en tenim prou.
9 Jesús li diu: ¿Tant de temps que sóc amb vosaltres, i no m’has cone- gut, Felip? El qui m’ha vist a mi,
13:34 Jn 15:12, 17 14:3 Jn 12:26 14:9 Jn 12:45 1144
ha vist el Pare. ¿I com és que dius: Mostra’ns el Pare?
10 ¿No creus que jo sóc en el Pare, i el Pare és en mi? Les paraules que jo us parlo, no les parlo per pròpia iniciativa: el Pare, que està en mi, ell fa les obres.
11 Creieu-me que jo sóc en el Pare, i el Pare en mi. Si més no, creieu-me per les obres mateixes.
12 En veritat, en veritat us dic: El qui creu en mi, també ell farà les obres que jo faig, i en farà de més grans que aquestes, perquè jo vaig al meu Pare.
13 I tot el que demaneu en el meu Nom, ho faré, a   que el Pare sigui glori cat en el Fill.
14 Si demaneu alguna cosa en el meu Nom, jo ho faré.
15 Si m’estimeu, guardeu els meus manaments.
14
Que no es pertorbi el vostre
I jo pregaré el Pare, i us donarà
cor. Creieu en Déu, creieu també en mi.
16
un altre Encoratjador perquè resti amb vosaltres per sempre:
17 l’Esperit de la veritat, a qui el món no pot rebre perquè no el veu ni el coneix. Però vosaltres el conei- xeu, perquè habita amb vosaltres, i serà en vosaltres.
18 No us deixaré orfes, torno a vos- altres.
19 Encara una mica, i el món ja no em veurà més, però vosaltres em veureu. Perquè jo visc, vosaltres també viureu.
20 En aquell dia coneixereu que jo sóc en el meu Pare, i vosaltres en mi i jo en vosaltres.
21 Qui té els meus manaments i els guarda, aquest és el qui m’estima. I el qui m’estima serà estimat pel meu Pare, i jo l’estimaré i em manifestaré a ell.
22 Li diu Judes, no l’Iscariot: Senyor, ¿què ha passat perquè t’hagis de ma- nifestar a nosaltres i no pas al món?
14:16 Jn 15:26; 16:7 14:20 Jn 17:21


   1150   1151   1152   1153   1154