Page 1156 - Biblia Català TBS
P. 1156

Joan 17, 18
perdició, a   que es complís l’Escrip- tura.
13 Però ara vinc a tu, i dic aquestes coses en el món perquè tinguin en ells el meu goig complet.
14 Jo els he donat la teva paraula, i el món els ha odiat, perquè no són del món, com jo tampoc no sóc del món.
15 No prego que els treguis del món, sinó que els guardis del maligne.
16 No són del món, com jo tampoc no sóc del món.
17 Santi ca’ls en la teva veritat: la teva paraula és veritat.
18 Així com m’has enviat al món, jo també els he enviat al món.
19 I per ells jo em santi co a mi mateix, a   que ells també siguin santi cats en veritat.
20 I no prego solament per aquests, sinó també pels qui creuran en mi per la seva paraula.
21 A quetotssiguinu;comtuen mi, Pare, i jo en tu, que també ells siguin u en nosaltres, perquè el món cregui que tu m’has enviat.
22 I jo els he donat la glòria que m’has donat, a   que siguin u, com nosaltres som u.
23 Joenells,ituenmi,a que siguin perfeccionats en u, i perquè el món conegui que tu m’has enviat i que els has estimat com m’has esti- mat a mi.
24 Pare, els qui m’has donat, vull que també siguin amb mi on jo sóc, perquè vegin la meva glòria que m’has donat, perquè m’has estimat des d’abans de la fundació del món.
25 Pare just, el món no t’ha conegut, però jo t’he conegut, i aquests han conegut que tu m’has enviat.
26 I els he fet conèixer el teu Nom i els el faré conèixer, a   que l’amor
18:1 2Sa 15:23 18:3 Mt 26:47-56 18:9 Jn 17:12 1148
amb què m’has estimat sigui en ells, i jo en ells.
18Havent dit això, Jesús va sortir amb els seus deixebles cap a l’altre costat del torrent de Cedró, on hi havia un hort, i hi va entrar ell i
els seus deixebles.
2 I Judes, el qui el lliurava, coneixia també aquell lloc, perquè Jesús s’hi havia reunit sovint amb els seus deixebles.
3 Judes, doncs, havent pres la co- hort de soldats i uns guardes dels principals sacerdots i dels fariseus, se n’hi anà amb llanternes, torxes i armes.
4 Llavors Jesús, sabent tot el que li venia sobre, va sortir i els digué: Qui cerqueu?
5 Li respongueren: Jesús el Natzarè. Jesús els diu: Jo sóc. I Judes, el qui el lliurava, també era amb ells.
6 Quan, doncs, Jesús els hagué dit: Jo sóc, es feren enrere i van caure per terra.
7 Llavors els tornà a preguntar: Qui cerqueu? I ells digueren: Jesús el Natzarè.
8 Jesús respongué: Us he dit que sóc jo. Si, doncs, em cerqueu a mi, deixeu que aquests se’n vagin.
9 A   que es complís la paraula que havia dit: Dels qui m’has donat, no n’he perdut ni un.
10 Llavors Simó Pere, que tenia una espasa, la desembeinà i va colpir el criat del gran sacerdot, i li tallà l’orella dreta. El nom del criat era Malcus.
11 Llavors Jesús digué a Pere: Fica la teva espasa a la beina. La copa que m’ha donat el Pare, ¿no l’he de beure?
12 Llavors la cohort de soldats, el tribú i els guardes dels jueus van agafar Jesús i el van lligar.
18:11 Mt 26:39


   1154   1155   1156   1157   1158