Page 116 - Biblia Català TBS
P. 116

Èxode 37, 38
6 I féu un propiciatori d’or pur, de dues colzades i mitja la seva llarga- da, i d’una colzada i mitja la seva amplada.
7 I féu dos querubins d’or, els féu d’or batut, als dos extrems del propi- ciatori.
8 Un querubí a l’un extrem i l’altre querubí a l’altre extrem, féu els querubins als dos extrems del propi- ciatori.
9 Els querubins tenien les ales este- ses amunt, cobrint el propiciatori amb les seves ales, i les seves cares posades una davant de l’altra, les cares dels querubins estaven vers el propiciatori.
10 I féu una taula de fusta d’acàcia, de dues colzades la seva llargada, d’una colzada la seva amplada, i d’una colzada i mitja la seva alçada, 11 i la recobrí d’or pur, i hi féu una motllura d’or al voltant,
12 i li féu una franja d’un pam al voltant, i hi féu una motllura d’or al voltant de la franja.
13 I li fongué quatre anelles d’or, i posà les anelles als quatre angles dels seus quatre peus.
14 Les anelles eren vora la franja, com encaixos de les barres per trans- portar la taula.
15 I féu les barres de fusta d’acàcia per transportar la taula, i les recobrí d’or.
16 I féu els utensilis de damunt la taula: els seus plats, i les seves casso- letes, i els seus vasos, i les seves gerres per vessar les libacions, d’or pur.
17 I féu el lampadari d’or pur, d’or batut féu el lampadari: la seva base i la seva tija, les seves copes i els seus botons i les seves  ors eren d’una peça.
18 I sis branques sortien dels seus costats, tres branques de l’un costat del lampadari i tres branques de l’altre costat del lampadari.
19 L’una branca tenia tres copes fetes com ametlles, amb un botó i una  or, i l’altra branca tenia tres copes com ametlles, amb un botó i una  or, així en les sis branques que sortien del lampadari.
20 I al lampadari hi havia quatre copes com ametlles, amb els seus botons i les seves  ors;
21 i un botó sota dues de les bran- ques que sortien d’ell, i un segon botó sota les dues branques que sortien d’ell, i un tercer botó sota les dues branques que sortien d’ell, per a les sis branques que sortien del lampadari:
22 els botons i les seves branques eren d’una sola peça, tot d’or pur batut.
23 I féu les seves set llànties i les seves esmocadores i els seus platets, tot d’or pur.
24 El féu d’un talent d’or pur, amb tots els seus utensilis.
25 I féu l’altar de l’encens de fusta d’acàcia: d’una colzada la seva llar- gada i d’una colzada la seva ampla- da, quadrat, i de dues colzades la seva alçada. Els seus corns, d’una sola peça amb ell.
26 I el recobrí d’or pur, pel seu damunt i les seves parets al voltant i els seus corns. I hi féu una motllura d’or al voltant.
27 I li féu dues anelles d’or sota la seva motllura, als seus dos costats, i les posà als dos costats per fer-hi passar les barres per transportar-lo amb elles.
28 I féu les barres de fusta d’acàcia, i les recobrí d’or.
29 I féu l’oli sant de la unció i l’encens perfumat pur, feina de per- fumista.
108
38
la seva llargada i de cinc colzades
I féu l’altar dels holocaustos de
fusta d’acàcia, de cinc colzades


   114   115   116   117   118