Page 1160 - Biblia Català TBS
P. 1160

Joan 19, 20
42 Allà, doncs, a causa de la Preparació dels jueus, van posar Jesús, perquè el sepulcre era a prop.
14 I havent dit això, es va girar enre- re i va veure Jesús allà dret, però no sabia que fos Jesús.
15 Jesús li diu: Dona, per què plo- res? Qui cerques? Ella, suposant que era l’hortolà, li diu: Senyor, si tu te l’has emportat, digues-me on l’has posat, i jo me l’enduré.
16 Jesús li diu: Maria. I ella es girà i li diu: Rabboní –és a dir, Mestre–.
17 Jesús li diu: No m’aga s, perquè encara no he pujat al meu Pare. Però vés als meus germans, i digues-los: Pujo al meu Pare i al vostre Pare, i al meu Déu i al vostre Déu.
18 Maria Magdalena va i fa saber als deixebles que havia vist el Senyor, i lescosesquelihaviadit.
19 Llavors quan era el vespre d’aquell dia primer de la setmana, i mentre les portes d’on eren reunits els deixebles eren tancades per por dels jueus, vingué Jesús, i es posà al mig i els diu: Pau a vosaltres.
20 I havent dit això, els mostrà les mans i el costat. Els deixebles, doncs, es van alegrar en veure el Senyor.
21 Llavors Jesús els tornà a dir: Pau a vosaltres. Així com el Pare m’ha enviat, jo també us envio a vosal- tres.
22 I després de dir això, bufà i els diu: Rebeu l’Esperit Sant.
23 Als qui perdoneu els pecats, els són perdonats; als qui els retingueu, els són retinguts.
24 Però Tomàs, un dels dotze, l’anomenat Dídim, no era amb ells quan Jesús vingué.
25 Llavors els altres deixebles li deien: Hem vist el Senyor. Però ell els digué: Si no veig en les seves mans el senyal dels claus, i no  co el meu dit en el senyal dels claus, i no  co la meva mà en el seu costat, no ho creuré pas.
20
I el primer dia de la setmana,
Maria Magdalena va anar al sepulcre de matí, quan encara era fosc, i va veure la pedra treta del sepulcre.
2 Llavors corre i se’n va a Simó Pere i a l’altre deixeble que Jesús estimava, i els diu: S’han endut del sepulcre el Senyor, i no sabem on l’han posat.
3 Llavors Pere va sortir, i l’altre dei- xeble, i van anar al sepulcre.
4 I tots dos corrien plegats, però l’altre deixeble corregué més de pressa que Pere i arribà primer al sepulcre.
5 I es va ajupir i va veure les benes esteses, però no hi entrà.
6 Llavors hi arribà Simó Pere, que el seguia, i entrà en el sepulcre, i veu les benes esteses,
7 i el sudari que havia estat sobre el seu cap, no pas estès amb les benes, sinó enrotllat en un lloc a part.
8 Llavors també hi va entrar l’altre deixeble, el qui havia arribat primer al sepulcre, i ho va veure i va creu- re.
9 Perquè encara no havien entès l’Escriptura, que calia que ell ressus- cités d’entre els morts.
10 Llavors els deixebles se’n van tornar a casa.
11 Però Maria s’estava fora, plorant a la vora del sepulcre. Tot plorant s’ajupí per mirar dins el sepulcre,
12 i veu dos àngels vestits de blanc, asseguts l’un al cap i l’altre als peus d’on havia estat posat el cos de Jesús.
13 I ells li diuen: Dona, per què plores? Els diu: Perquè s’han endut el meu Senyor, i no sé on l’han posat.
20:1-10 Mt 28:1-10 20:9 Ps 16:10 20:11-18 Mc 16:9-11 20:23 Jr 1:10; Mt 16:19; 18:18 1152


   1158   1159   1160   1161   1162