Page 1161 - Biblia Català TBS
P. 1161

26 I al cap de vuit dies els seus dei- xebles tornaven a ser a dins, i Tomàs era amb ells. Jesús ve, estant les por- tes tancades, es posà al mig i digué: Pau a vosaltres.
27 Després diu a Tomàs: Porta el teu dit aquí i mira les meves mans. I porta la teva mà i  ca-la en el meu costat. I no siguis incrèdul, sinó cre- ient.
28 I Tomàs respongué, i li digué: Senyor meu i Déu meu!
29 Jesús li diu: Perquè m’has vist, Tomàs, has cregut. Feliços els qui no han vist, i han cregut.
30 Jesús encara va fer molts altres senyals davant dels seus deixebles, que no són escrits en aquest llibre. 31 Però aquests han estat escrits per- què cregueu que Jesús és el Crist, el Fill de Déu, i perquè creient tingueu vida en el seu Nom.
Joan 20, 21
7 Aleshores aquell deixeble que Jesús estimava diu a Pere: És el Senyor. Llavors Simó Pere, en sentir que era el Senyor, es posà la túnica, perquè anava despullat, i es va llan- çar al mar.
8 I els altres deixebles van arribar en la barca –perquè no eren gaire lluny de terra, només uns dos-cents colzes–, arrossegant la xarxa dels peixos.
9 Llavors, quan van baixar a terra, van veure un caliu de brases prepa- rat, i peix posat al damunt, i pa.
10 Jesús els diu: Porteu dels peixos que heu agafat ara.
11 Simó Pere va pujar i va arrosse- gar la xarxa a terra, plena de cent cinquanta-tres peixos grossos. I mal- grat que eren tants, la xarxa no es va esquinçar.
12 Jesús els diu: Veniu, esmorzeu. I cap dels deixebles no gosava pregun- tar-li: Qui ets tu?, sabent que era el Senyor.
13 Jesús, llavors, ve i pren el pa i els el dóna, i amb el peix igualment.
14 Aquesta era ja la tercera vegada que Jesús es manifestà als seus deixebles després d’haver ressuscitat d’entre els morts.
15 Llavors quan hagueren esmorzat, Jesús diu a Simó Pere: Simó,  ll de Jonàs, ¿m’estimes més que aquests? Li diu: Sí, Senyor, tu saps que et tinc afecte. Li diu: Pastura els meus anyells.
16 Li torna a dir per segona vegada: Simó,  ll de Jonàs, ¿m’estimes? Li diu: Sí, Senyor, tu saps que et tinc afecte. Li diu: Sigues pastor de les meves ovelles.
17 Li diu la tercera vegada: Simó,  ll de Jonàs, em tens afecte? Pere es va entristir perquè li havia dit la tercera vegada: Em tens afecte? I li digué: Senyor, tu saps totes les coses, tu
21
Després d’aquestes coses,
Jesús es tornà a manifestar als deixebles vora el mar de Tiberíades, i es manifestà així.
2 Eren junts Simó Pere i Tomàs, l’anomenat Dídim, i Natanael de Canà de Galilea, i els  lls de Zebedeu, i uns altres dos dels seus deixebles.
3 Simó Pere els diu: Me’n vaig a pescar. Li diuen: Nosaltres també venim amb tu. Van sortir i van pujar de seguit a la barca, i aquella nit no van agafar res.
4 I quan ja es feia de matí, Jesús es presentà a la riba, encara que els deixebles no sabien que era Jesús.
5 Llavors Jesús els diu: Nois, ¿no teniu res per menjar? Li van respon- dre: No.
6 I els digué: Caleu la xarxa a la banda dreta de la barca, i en troba- reu. La hi van calar, doncs, i ja no la podien treure a causa de l’abundor de peixos.
20:29 1Pe 1:8 20:31 Ps 2:7, 12 21:3, 6 Lc 5:5, 6
21:15 Mt 26:33, 35
1153


   1159   1160   1161   1162   1163