Page 1163 - Biblia Català TBS
P. 1163

Fets dels Apòstols
1El primer llibre el vaig fer, oh Teò l, concernent totes les coses que Jesús començà a fer i a ensenyar,
2  ns al dia que fou endut a dalt, després d’haver donat manaments per mitjà de l’Esperit Sant als apòs- tols que havia elegit.
3 A ells també, després que ell patí, se’ls presentà viu ell mateix, amb moltes proves convincents; i el veieren durant quaranta dies, i els explicava les coses concernents al regne de Déu.
4 I reunit amb ells, els manà que no marxessin de Jerusalem, sinó que esperessin la promesa del Pare, que digué: Heu escoltat de mi;
5 perquè Joan certament va batejar amb aigua, però vosaltres sereu ba- tejats en l’Esperit Sant d’aquí a no gaires dies.
6 Llavors els qui s’havien reunit li van preguntar, dient: Senyor, és en aquest temps que has de restaurar el regne d’Israel?
7 I els digué: No és cosa vostra de conèixer els temps o moments que el Pare ha  xat amb la seva pròpia potestat,
8 però rebreu poder quan hagi vin- gut l’Esperit Sant sobre vosaltres, i sereu testimonis meus a Jerusalem, i a tot Judea i Samaria, i  ns a l’últim extrem de la terra.
9 I després de dir això, mentre el mi- raven, fou endut amunt, i un núvol se’l va emportar dels seus ulls.
10 I estaven mirant  xament al cel mentre ell se n’anava i, heus aquí,
1:1 Lc 1:1-4; Col 4:14 1:2 Mt 28:19-20; Mc 16:15-19 1:17 Lc 6:16 1:18, 19 Mt 27:3-8
se’ls van presentar dos homes amb vestits blancs,
11 que també els digueren: Homes de Galilea, per què us esteu mirant al cel? Aquest mateix Jesús que ha estat endut a dalt d’entre vosaltres cap al cel, vindrà de la mateixa ma- nera que l’heu vist anar-se’n cap al cel.
12 Llavors van tornar a Jerusalem, des de la muntanya anomenada de l’Oliverar, que és a prop de Jerusalem la distància de la caminada d’un dis- sabte.
13 I quan van entrar, van pujar a la cambra alta, on s’estaven Pere, i Jaume, i Joan, i Andreu, Felip, i Tomàs, Bartomeu, i Mateu, Jaume d’Alfeu, i Simó el Zelot, i Judes de Jaume.
14 Tots ells perseveraven unànimes en la pregària i la súplica, amb les dones i Maria, la mare de Jesús, i els germans d’ell.
15 I en aquells dies, Pere s’aixecà enmig dels deixebles –la colla de les persones reunides era d’uns cent vint–, i digué:
16 Homes, germans, calia que es complís aquella Escriptura que l’Esperit Sant va predir per boca de David, sobre Judes, que va ser el guia dels qui prengueren Jesús.
17 Perquè havia estat comptat entre nosaltres, i havia rebut una part en aquest ministeri.
18 Aquest, doncs, va adquirir un camp amb la paga de la injustícia;
1:3 Lc 24; Jn 20 i 21 1:16 Ps 41:9; Jn 13:18 1155


   1161   1162   1163   1164   1165