Page 1165 - Biblia Català TBS
P. 1165

19 I faré prodigis dalt en el cel i se- nyals a baix sobre la terra, sang i foc i vapor de fum;
20 el sol es tornarà tenebra i la lluna sang, abans que vingui el dia del Senyor, gran i gloriós.
21 I s’esdevindrà que tot aquell que invoqui el Nom del Senyor, serà sal- vat!
22 Israelites, escolteu aquestes pa- raules: Jesús el Natzarè, home acre- ditat per Déu entre vosaltres amb obres poderoses, prodigis i senyals que Déu va fer per mitjà d’ell enmig vostre, com vosaltres també sabeu. 23 Aquest, lliurat segons el propòsit determinat i la presciència de Déu, el vau prendre, el vau clavar per mans de malvats i el vau fer morir;
24 el qual Déu ha ressuscitat, des- lligant-lo dels dolors de la mort, per tal com era impossible que en fos retingut.
25 Perquè David diu d’ell: Veia el Senyor contínuament davant meu, perquè ell és a la meva dreta a   que no sigui sacsejat.
26 Per això el meu cor s’ha alegrat i ha exultat de goig la meva llengua, i  ns la meva carn reposarà en espe- rança:
27 perquè no deixaràs la meva ànima en l’hades, ni permetràs que el teu sant vegi la corrupció.
28 M’has fet conèixer els camins de la vida, m’ompliràs de goig amb la teva presència.
29 Germans, us puc dir amb fran- quesa que el patriarca David va morir i va ser sepultat, i el seu sepulcre és encara avui entre nosaltres.
30 Com que era profeta, doncs, i sabia que Déu li havia promès amb jurament que del fruit del seu llom sorgiria, segons la carn, el Crist, per fer-lo seure sobre el seu tron,
Fets dels Apòstols 2
31 va parlar, en visió profètica, de la resurrecció del Crist; que la seva ànima no va ser abandonada a l’hades ni la seva carn va veure la corrupció. 32 Aquest Jesús, Déu l’ha ressusci- tat; i tots nosaltres en som testimonis. 33 Exalçat, doncs, per la dreta de Déu, ha rebut del Pare la promesa de l’Esperit Sant i ha vessat això que ara vosaltres veieu i escolteu.
34 Perquè David no va pujar als cels, però ell mateix diu: El Senyor digué al meu Senyor: Seu a la meva dreta, 35  ns que posi els teus enemics per escambell dels teus peus.
36 Sàpiga, doncs, del cert tota la casa d’Israel que Déu ha constituït Senyor i Crist aquest mateix Jesús que vosaltres vau cruci car.
37 Després d’escoltar, foren com- pungits de cor i digueren a Pere i als altres apòstols: Què hem de fer, germans?
38 I Pere els digué: Penediu-vos i sigui batejat cadascú de vosaltres en el Nom de Jesu-Crist per a la re- missió dels pecats, i rebreu el do de l’Esperit Sant.
39 Perquè la promesa és per a vosal- tres i per als vostres  lls, i per a tots els qui són lluny, per a tots aquells que cridi el Senyor Déu nostre.
40 I amb moltes altres paraules do- nava testimoni i exhortava, dient: Sigueu salvats d’aquesta generació perversa!
41 Llavors aquells que van rebre amb alegria la seva paraula van ser batejats; i aquell dia van ser afegides unes tres mil ànimes.
42 I perseveraven en l’ensenyament dels apòstols i en la comunió frater- naienelpartimentdelpaienles pregàries.
43 I tothom va tenir temor, i s’esdevenien molts prodigis i senyals per mitjà dels apòstols.
2:24 Jn 10:18 2:25-28 Ps 16:8-11 2:30 2Sa 7:12, 13 2:33 Jn 14:26 2:34-35 Ps 110:1 2:38 Lc 24:47; Mt 28:19
1157


   1163   1164   1165   1166   1167